Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Mārupes iela 1A, Jūrmala 2994 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Poruka prospekts 14, Jūrmala 23728 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Sēravotu iela 11A, Jūrmala 265 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-11, Jūrmala 203 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 0416 23109 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Apes iela 1 1056 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Celmu iela 0180 282 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 34, Jūrmala 1344 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jomas iela 35A, Jūrmala 3458 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Kronvalda iela 1718 1171 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 1908 3492 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 18A, Jūrmala 936 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Talsu šoseja 31 k-12, Jūrmala 251 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 0521 12642 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Apes iela 7421 6909 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Celtnieku iela 2314 4538 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu 41 dz. 1 (zeme) 570 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jomas iela 35A, Jūrmala 1594 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Kronvalda iela 2308 1559 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mednieku iela 0019 1711 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 2108 3506 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 2, Jūrmala 1541 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Talsu šoseja 31 k-13, Jūrmala 63 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 1109 13265 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Apiņu iela 0007 1789 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā