Joma:

Teritorijas plānošana

Kam nepieciešams:

Zemesgabala sadalei, apvienošanai vai robežu pārkārtošanai

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšana:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Pilsētplānošanas nodaļas atbildes vēstule par iespējām mainīt zemes vienību robežas

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Viens mēnesis

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Bezmaksas

Dokumenta saņemšana:

Pa pastu

Dokumenta termiņš:

Dokuments derīgs līdz brīdim, kad tiek grozīts Teritorijas plānojums.

Saistītie normatīvie akti:

Zemes ierīcības likums

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi".

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Teritorijas plānotājas

Daina Klauģe

Solvita Beitāne

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena plkst. 14.00–18.00