Dokuments Tehniskie noteikumi
Joma Vides aizsardzība
Kas man jādara, lai varētu saņemt tehniskos noteikumus Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāiesniedz iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem
Kādi dokumenti nepieciešami iesniegšanai 1. Arhitektūras un plānošanas uzdevums vai būvatļauja
2. Zemesgabala topogrāfiskais plāns M1:500
3. Zemesgrāmatas pilns nodalījuma noraksts
4. VZD Zemes robežu plāns ar iezīmētu darbības vietu
5. Pilnvara, ja neiesniedz īpašnieks
6. Meža inventarizācija (ja zemesgabalā ir mežs un inventarizācija veikta pēdējos 20 gados)
7. Ja apstiprināts detālplānojums, norādīt tā spēkā stāšanās datumu un Nr., pievienot grafisko karti “Teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana”
Kādi ir ar tehniskajiem noteikumiem saistītie normatīvie akti

1. LR "Aizsargjoslu likums"

2. Būvniecības likums
3. MK noteikumi Nr. 500 (19.08.2014.) "Vispārīgie būvnoteikumi
3. MK noteikumi Nr. 34 (22.01.2002.) "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
4. MK 02.09. 2014. noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 
5. MK 16.09.2014. noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un  citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi
6. MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
7. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr. 42 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"
8. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība".
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa ​ (elektroniski), Apmeklētāju apkalpošanas centrā
Kāda ir pakalpojuma maksa Nav paredzēta
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš 30 kalendārās dienas
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Dokumentus var iesniegt katru darba dienu  Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Vides nodaļa
Adrese Dubultu prosp.11

Tālr. 26441969, 22012050, 26303418.