Dokuments

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums

Kam nepieciešams

Zvejošanai Rīgas jūras līcī Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

Joma

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pakalpojuma sniegšana

Derīguma termiņš

Līgumā norādītajā laikā

Kas man jādara, lai varētu saņemt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu

1.  Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāiesniedz domei iesnieguma veidlapa ar pievienotajiem dokumentiem. 

2.  Jāparaksta sagatavotais līgums.

3. Jāsamaksā domei maksu par piešķirto zvejas rīku limitu saskaņā ar līguma protokolu.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

1.  Apmeklētāju apkalpošanas centrā

2.  www.jurmala.lv

Kādas ir tālākās rīcības pēc mana iesnieguma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domē?

1. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas darbinieks sagatavo lēmuma projektu, kuru izskata Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komisija un apstiprina domes sēdē

2. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas darbinieks sagatavo rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, kuru paraksta arī rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks.

3. Nomnieks līgumā noteiktajā termiņā samaksā maksu par piešķirto zvejas rīku limitu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas darbinieks sagatavo ikgadējo piekrastes zvejas licenci un zvejas žurnālus.

5. Zvejnieks saņem līgumu, piekrastes zvejas licenci un žurnālus.

Kādi dokumenti man nepieciešami?

Iesnieguma veidlapa pašpatēriņam ;
Iesnieguma veidlapa komerczvejai 

Kādi dokumenti man jāpievieno iesniegumam, lai saņemtu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu

Pašpatēriņa zvejai dokumenti nav jāpievieno.

Komerciālajai zvejai (SIA, IU, IK,  zvejnieku saimniecībai):
- LR Zemkopības ministrijas Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā;
- LR Uzņēmumu reģistra Komersanta reģistrācijas apliecība (ja uzņēmums pirmo reizi iesniedz šo iesniegumu vai veicis pārreģistrāciju).

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski?

Iesniegumu var nosūtīt elektroniski uz e- pasta adresi: pasts@jurmala.lv

Kas ir tiesīgs kļūt par rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku?

Priekšroka ir Jūrmalas pilsētā deklarētajiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem.MK 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 71.punkts nosaka, ka, piešķirot zvejas rīku limitu (slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu), ņem vērā nomnieka zvejas iespējas un efektivitāti iepriekšējā zvejas tiesību izmantošanas termiņā, kā arī kopējo zvejas limita lielumu, zvejas tiesību nomnieku kopējo skaitu, vietējo pašvaldību zvejnieku priekšrocības un citus zivsaimnieciskus un reģionālus faktorus, kā arī, ja rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā pašpatēriņa zvejai, šim zvejas veidam noteiktos zvejas limita ierobežojumus , t.i.- pašpatēriņa zvejai drīkst pieprasīt 1 zivju tīklu, 1 reņģu tīklu, 1 lucīšu murdu, 100 gb. zivju āķus (Ministru Kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumi Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” punkts 7). Pēc Zvejniecības likuma 7. un 11.panta priekšroka saņemt zvejas licenci ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. 

Kāda ir pakalpojuma maksa?

- 21,34 EUR par zivju tīklu, garāku par 50 m, bet nepārsniedz 100 m
- 11,38 EUR par zivju tīklu līdz 50 m (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā)
- 7,11 EUR par reņģu, brētliņu un salaku tīklu, garāku par 50 m, bet nepārsniedz 100 m
- 4,27 EUR par reņģu, brētliņu un salaku tīklu līdz 50 m (izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā)
- 14,23 EUR par 100 gab. āķiem,

 - 21,34 EUR par lucīšu murdu,
- 85,37 EUR par zivju murdu,
- 142,29 EUR par reņģu stāvvadu

Maksu nosaka saskaņā ar kādu normatīvo aktu?

MK 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

LR "Zvejniecības likums"
MK 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību"

MK 2009.gada 30.novembra noteikumi Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

MK 2007.gada 2.maija noteikumi Nr.296

Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas darbinieki,

tālr. 22012050, 26303418, 26441969