Joma:

Teritorijas plānošana

Kam nepieciešams:

Detālplānojuma izstrāde

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Lēmums par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam vai atteikumu

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Viens mēnesis

Pirms lēmuma izskatīšanas domes sēdē lēmuma projekts par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tiek izskatīts Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē, kas notiek katra mēneša pirmajā trešdienā. 

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Bez maksas

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma sagatavošana

860.84 EUR

(ieskaitot PVN)

 

Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma izstrādes ierosinātājs pēc tam  apņemas segt pašvaldības izdevumus par detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu. Maksa saskaņā ar domes lēmumu.

Dokumenta saņemšana:

Pa pastu

Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš:

Divi gadi

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Teritorijas attīstības plānošanas likums

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Vecākās teritorijas plānotājas:
Ilze Karjuse
Rita Ansule

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena plkst. 14.00–18.00