Iesniedzamie dokumenti un veidlapas

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.37 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"

 

Lai atvieglotu nodokļu maksātājiem iespējas saņemt nodokļu atlaides, Jūrmalas pilsētas dome ir izstrādājusi iesnieguma veidlapas atbilstoši katrai nodokļu maksātāju kategorijai.

 

Jūrmalas pilsētas dome aicina pilsētas iedzīvotājus – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus iepazīties ar pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un izvērtēt iespēju saņemt atvieglojumus.

 

Nod.
maks.
kateg.
Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs

Iesniedzamie dokumenti

6.1
 • maznodrošinātas ģimenes (personas)  par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) pamata deklarētā dzīvesvieta, no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam
ēkām– 50%,
zemei– 90%
- iesnieguma veidlapa 

7.1.1.

fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas

 • politiski represētajai personai

ēkām, zemei– 90%

- iesnieguma veidlapa 

- politiski represētās personas apliecības kopija

7.1.2.

fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas

 • bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kuram ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Šī punkta nosacījumi piemērojami iepriekš minētās personas bērnam, mazbērnam, laulātajam, brālim, māsai, tēvam, mātei vai šo personu laulātajam, ja īpašuma tiesību pārejas pamats ir tiesisks darījums vai tiesas nolēmums, kā arī šo personu mantiniekiem, kas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā nekustamā īpašuma to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību atjaunošanas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadales

ēkām– 50%

zemei– 90%

- iesnieguma veidlapa 

7.1.3

fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas

 • zemes īpašniekam, lietotājam, kā arī tiesiskajam mantiniekam, kura īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta ar Zemes komisijas lēmumu zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, kā arī šīs personas mantiniekam, kas zemesgabalu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Šī punktā nosacījumi piemērojami iepriekš minētās personas bērnam, mazbērnam, laulātajam, brālim, māsai, tēvam, mātei vai šo personu laulātajam, ja īpašuma tiesību pārejas pamats ir tiesisks darījums vai tiesas nolēmums, kā arī šo personu mantiniekiem, kas zemesgabalu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā zemesgabala to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību kompensācijas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadales

ēkām– 50%

zemei– 90%

- iesnieguma veidlapa 

7.1.4.

fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas

 • bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kuram ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā-vientuļam pensionāram vai vientuļam I un II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums un sastādīts testaments. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā zemesgabala to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību atjaunošanas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadales

ēkām– 70%

zemei– 90%

- iesnieguma veidlapa 
- invaliditātes apliecības kopija

- pensionāra apliecības kopija

- nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka viņam nav Civillikumā noteikto apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments

 

7.1.5.

fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas

 • zemes labticīgajam ieguvējam, kurš zemi ieguvis lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas sākumam, t.i. līdz 1991.gada 20.novembrim, kā arī šīs personas mantiniekam, kas zemesgabalu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā-vientuļam pensionāram, vientuļam I vai II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums un sastādīts testaments. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā zemesgabala to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību noteikšanas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadale

ēkām– 70%

zemei– 90%

- iesnieguma veidlapa
- invaliditātes apliecības kopija

- pensionāra apliecības kopija

- nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka viņam nav Civillikumā noteikto apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments

7.1.8.

fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas

 • nodokļa maksātājam, kas ir I vai II grupas invalīds vai viņa ģimenes loceklis-bērns, mazbērns, laulātais, brālis, māsa, tēvs, māte, vecvecāks ir I vai II grupas invalīds -

ēkām– 50%

zemei– 90%

- iesnieguma veidlapa
- invaliditātes apliecības kopija

7.1.10.

fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas

 • nodokļa maksātājam, kura ģimene audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir šajā punktā minētais bērns

ēkām– 50%,

zemei– 90%

- iesnieguma veidlapa
- dokuments, kas apliecina aizbildnības tiesības

7.1.11.

fiziskai personai fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas

 • - nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir bērns vecumā līdz 19 gadiem, kurš ir zaudējis apgādnieku vai uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un uzturlīdzekļus ir piešķīris Uzturlīdzekļu garantijas fonds. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir šajā punktā minētais bērns

ēkām– 50%,

zemei– 90%  

- iesnieguma veidlapa 

- zvērinātā tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību

- izziņa no Uzturlīdzekļu garantijas fonda par uzturlīdzekļu piešķiršanu 

7.1.12.

fiziskai personai par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas

 • par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tiem piekritīgo zemi personai, ja nodokļa maksātājam (pašam vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta. Šajā punktā noteiktos atvieglojumus piemēro ar nākamo mēnesi pēc šajā punktā noteikto apstākļu iestāšanās.

ēkām– 90%,

zemei– 90%

- iesnieguma veidlapa   

7.2.1.

nodokļu maksātājam

 • nekustamā īpašuma īpašniekam, kura nekustamo īpašumu nomā pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts nomas līgums un līgumā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks

zemei– 90%, ēkām– 90%

- iesnieguma veidlapa 
- nomas līguma kopija, uzrādot oriģinālu

7.2.2.

nodokļu maksātājam

 • nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumu lieto sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarību vai citas sociālās labklājības darbības trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu interesēs Jūrmalā

 

ēkām– 50%,

zemei– 70%

- iesnieguma veidlapa 

- nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu,

- nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

7.2.3.

nodokļa maksātājam, par kura īpašumu vai tā daļu ir noslēgts nomas vai īres līgums, kurā noteikts, ka nomnieks, daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs vai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, un nomnieks vai īrnieks ir:

 

 

 

- iesnieguma veidlapa 

nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

- represētās personas apliecības kopija

- nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko parakstījusi arī šajā punktā noteiktā persona

1. persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu par to īpašumu, kurā ir trūcīgās ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no taksācijas gada 1.janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam ēkām, zemei– 90%
2. persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu par to īpašumu, kurā ir maznodrošinātas ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no taksācijas gada 1.janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam

ēkām– 50%,

zemei– 90%

3. politiski represētā persona  par to īpašumu, kurā ir represētās personas deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no taksācijas  ēkām, zemei– 90%
Atvieglojums piemērojams gadījumā, ja nodokļa maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā šajā punktā minētajā  īpašumā reģistrēta saimnieciskā darbība – nekustamā īpašuma izīrēšana, iznomāšana un iesniegumam pievienots nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai  personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums.  

7.2.4.

nodokļa maksātājam

 • par ēku, kas iekļauta valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā un ēkas vizuālais izskats atbilst Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības Saistošajiem noteikumiem, un tajā nav notikušas nesaskaņotas pārbūves, ja tā tiek apdzīvota un/vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība

ēkām– 50%

- iesnieguma veidlapa 

- apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kas tiek veikts īpašumā

- īres vai nomas līguma kopija par īpašuma izmantošanu dzīvošanai

- struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopija un/vai nomas līguma kopija 
-
de minimis atbalsta uzskaites veidlapa  saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

7.2.5.

nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kas paredzēts saimnieciskās darbības veikšanai, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) tiek veikta saimnieciskā darbība un/vai īpašums tiek iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un/vai valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai,

b) ir reģistrēta struktūrvienība, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība,

c) taksācijas gada 1.augustā struktūrvienībā nodarbināti uz pilnu slodzi ne mazāk kā 30% strādājošo un struktūrvienībā nodarbināti vairāk kā desmit darbinieki un no tiem nodarbināti ne mazāk kā četri darbinieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā vai struktūrvienībā nodarbināti desmit vai mazāk kā desmit darbinieki un no tiem nodarbināti ne mazāk kā divi darbinieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

Šī punkta nosacījumi neattiecas uz nekustamo īpašumu, kurā saimniecisko darbību veic struktūrvienība, kas veic nekustamā īpašuma izīrēšanu un iznomāšanu dzīvošanai.

ēkām– 25%,

zemei– 70%

- iesnieguma veidlapa

- darba devēja apliecinājums 

- apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kāds tiek veikts īpašumā

- apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu un uz pilnu darba slodzi nodarbināto skaitu uz taksācijas gada 1.augustu

- apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto Jūrmalas iedzīvotāju skaitu uz taksācijas gada 1.augustu (norādot darbinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku)

- struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopiju

- nomas līguma kopiju

- iesniedzēja pilnvarojuma dokumenti
- de minimis atbalsta uzskaites veidlapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

7.2.6. nodokļa maksātājam, kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti , kuram ir īpašumā vai valdījumā esoša garāža, kurā tiek novietota invalīda īpašumā esoša automašīna un zeme tās uzturēšanai  ēkām– 50%, zemei– 90% - iesnieguma veidlapa 

7.3.1.

juridiskām personām

 • nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kurā veiktā galvenā saimnieciskā darbība ir saistīta ar kūrorta nozari - viesnīcu, kūrortviesnīcu, kūrorta rehabilitācijas centru un sanatoriju, kempingu, jaunatnes tūristu mītņu pakalpojumu sniegšana un kurš saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem maksā atpūtnieku un tūristu nodevu, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) taksācijas gada 1.jūlijā uzņemto personu diennakšu skaits pret gultasvietu skaitu diennaktī vidējais noslogojums gadā ir ne mazāks kā 25 % (neattiecas uz kempingiem, jaunatnes tūristu mītnēm),

b) taksācijas gada 1.jūlijā nodarbina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta Jūrmalā ir vismaz no taksācijas gada 1.janvāra, uz pilnu slodzi 50 % apjomā no kopējā uzņēmuma darbinieku skaita,

c) darba ņēmēja mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz atvieglojuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem Latvijā, kurā nodokļu maksātājs reģistrēts minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājas lapā internetā

ēkām– 50%,

zemei– 90%

- iesnieguma veidlapa 

- darba devēja apliecinājums 

- izziņa no Uzņēmuma reģistra, struktūrvienības reģistrācijas apliecība un/vai nomas līguma kopija

- pilnvarojuma dokumenti

- apliecinājums par uzņemto personu diennakšu skaitu pret gultas vietu skaitu diennaktī vidējo noslogojumu gadā uz taksācijas gada 1.jūliju

- informācija uz taksācijas gada 1.jūliju  par uzņēmuma nodarbināto skaitu, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaitu, kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalā vismaz no taksācijas gada 1.janvāra un kas nodarbināti uz pilnu darba slodzi (norādot darbinieku vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku, mēneša vidējos darba ienākumus)

- motivēts iesniegums no nodokļa maksātāja vai saimnieciskās darbības veicēja, kurā tiek apliecināts saimnieciskās darbības veids, kāds tiek veikts minētajā īpašumā
-
de minimis atbalsta uzskaites veidlapa  saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

7.3.2.

juridiskām personām

 • nodokļu maksātājam par nekustamo īpašumu, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) pirmstaksācijas gadā piesaistīto tūristu vai pilsētas viesu skaits ir vismaz 50 000,

b) pirmstaksācijas gadā uzņēmumā gada vidējais nodarbināto skaits ir 30 vai vairāk nodarbināto,

c) taksācijas gadā  saglabātas darba vietas ir vismaz 80% pret vidējo darba vietu skaitu pirmstaksācijas gadā

d) kuru sastāvā ir ēka ar galveno lietošanas veidu, saskaņā ar nekustamo īpašumu valsts reģistra datiem, – ēkas pašizklaides pasākumiem (kods 1261).

ēkām– 50%

zemei– 70%

- iesnieguma veidlapa 

- apliecinājums, ka -     pirmstaksācijas gadā  piesaistīto pilsētas viesu vai tūristu skaits ir vismaz 50 000

- apliecinājums, ka uzņēmuma vidējais nodarbināto skaits pirmstaksācijas gadā ir 30 vai vairāk nodarbināto

- apliecinājums, ka taksācijas gadā saglabātas darba vietas ir vismaz 80% attiecībā pret vidējo      darba vietu skaitu pirmstaksācijas gadā
-
de minimis atbalsta uzskaites veidlapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE