Pakalpojums

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda samaksas sadalīšana termiņos un atlikšana saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.punktu, 26.panta vienpadsmito daļu un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.pantu

Joma

Finanses, nodokļi, nodevas, finanšu deklarācijas 

Pakalpojuma īss apraksts

Personām, kurām izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, ir iespējams vienoties par parāda samaksas grafiku, sadalot maksājumus:

 1. līdz 1 gadam, ja motivēts iesniegums iesniegts ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa (31.marts, 15.maijs, 15.augusts un 15.novembris) iestāšanās.
  Nodokļa pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda samazinātā apmērā - 0,0125 % par katru nokavēto dienu.
   
 2. līdz 3 gadiem, ja ir uzsākts nodokļa parāda piedziņas process (personai nosūtīts brīdinājums vai pieņemts lēmums par nokavēto maksājumu piedziņu) un iesniegums iesniegts ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu paziņošanas.
  Nodokļa pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda samazinātā apmērā - 0,025 % par katru nokavēto dienu

 

Ja nokavētie nodokļa maksājumi izveidojušies nepārvaramas varas [1] rezultātā, kā arī saistībā ar Covid-19 izplatību:

 1. fiziskai personai ir iespējams nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz 1 gadam.

  Nokavējuma nauda netiek aprēķināta.
 2. juridiskai personai ir iespējams nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt:

             4.1. uz laiku līdz 1 gadam saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punktu

             4.2. uz laiku līdz 3 gadiem saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.pantu, ja persona atbilst Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumu Nr.675 3.punktā noteiktajiem kritērijiem

Nokavējuma nauda netiek aprēķināta.


[1]* neparedzama un ārkārtēja situācija vai notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, un kas saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu

Kādi dokumenti man nepieciešami

Iesnieguma veidlapa fiziskām personām 

Iesnieguma veidlapa juridiskām personām 

 

Ja nokavētie nodokļa maksājumi izveidojušies nepārvaramas varas rezultātā, kā arī saistībā ar Covid-19 izplatību:

Iesnieguma veidlapa fiziskām un juridiskām personām (nepārvarama vara)

Iesnieguma veidlapa juridiskām personām (Covid-19) iesniegums jāiesniedz līdz 2021.gada 30.jūnijam!

 

Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

 1. Dokuments, kas apliecina lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumu samaksu (ja lēmums jau ir pieņemts un nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam)
 2. Dokuments, kas pamato saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļos (ja piemērojams)
 3. Dokuments, kas pamato atbilstību krīzes skartā nodokļu maksātāja kritērijiem saistībā ar Covid-19 izplatību (nav jāiesniedz, ja informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē publicētajā krīzes skarto darba devēju sarakstā)

 

Juridiskā persona iesniegumam papildus pievieno:
- operatīvo bilanci uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo dienu;
- debitoru un kreditoru sarakstu uz iesnieguma iesniegšanas dienu;
- plānoto ienākumu un izdevumu aprēķinu par periodu, kurā tiks veikta nodokļa parāda nomaksa

Lēmuma pieņemšanas un izpildes kārtība

 1. Ja Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) pieņem lēmumu par nokavēto nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos un atlikšanu, personai:
  - saskaņā ar grafiku jāveic parāda maksājumi, papildus sedzot arī nokavējuma naudas pieaugumu (ja nokavējuma nauda tiek piemērota);
  - likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos termiņos jāmaksā kārtējie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi.
  Ja persona neievēro lēmumā noteikto samaksas grafiku vai neveic kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, Dome lēmumu atceļ un atjauno piedziņas darbības.
 2. Ja Dome pieņem lēmumu atteikt sadalīt termiņos nokavētos nodokļa maksājumus, personai ir tiesības to pārsūdzēt. Šajā gadījumā, ja persona neveic parāda nomaksu, Dome turpina veikt piedziņas darbības.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Elektroniski:

Elektroniski parakstītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem nosūta pa e-pastu pasts@jurmala.lv vai iesniedz, izmantojot Vienoto valsts un pašvaldības pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

Klātienē:

Pašrocīgi parakstītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

Pa pastu:

Pašrocīgi parakstītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem nosūta uz pasta adresi Jomas iela 1/5, Jūrmala

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Lai precizētu nokavējuma naudas apmēru uz maksājuma veikšanas dienu, jāsazinās ar Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļu, tālruņi: 67093958, 67093909, 67093896, 67093895.