Dokuments Koku vainagošanas atļauja
Kam nepieciešams Koku vainagošanai (zaru nozāģēšanai)
Joma Īpašuma apsaimniekošana
Derīguma termiņš Viens gads
Veicamās darbības atļaujas saņemšanai  1. Iesniedz iesniegumu Koku vērtēšanas komisijai Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5
 2. Koku vērtēšanas komisija veic attiecīgo koku apskati (izbraukuma sēdē vienu reizi nedēļā - ceturtdienās)
 3. Atļauju saņem Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5. Atļauja jāsaņem trīs mēnešu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas
Pakalpojuma pieprasīšana elektroniski, izmantojot internetu Nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv
Nepieciešamie dokumenti 1. iesniegums (veidlapa )
2. Citi dokumenti pēc komisijas pieprasījuma (pilnvara, pārējo zemes īpašnieku skaņojums, zemesgrāmatas dokumenti u.c.) 
Saistītie normatīvie akti Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība"
Pakalpojuma maksa Bezmaksas
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš  10 darbdienu laikā
Papildu informācija  Mežsaimniecības nodaļa Jomas ielā 1/5
Koku vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Atis Sapronovs (tālr. 67093862, 26497720; e-pasts: atis.sapronovs@jurmala.lv)
Pēteris Cepurnieks, tālr.: 67093953, 26232551; e-pasts: peteris.cepurnieks@jurmala.lv