Dokuments Koku ciršanas atļauja
Kam nepieciešams Koku ciršanai apstādījumos
Joma Īpašuma apsaimniekošana un būvniecība
Apraksts Koku ciršanas atbilstības dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainaviskā un ekoloģiskā nozīmīguma, kā arī koku nozīmes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā izvērtēšana.
Lēmuma pieņemšana par koku ciršanu pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un zaļumstādījumu uzturēšanai un ārpus meža zemes augušu koku ciršanas atļaujas izsniegšana.
Būvniecības gadījumā atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 
Pilsētas un ciema administratīvajā teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, izņemot koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai un koku ciršanu ceļu un dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
Derīguma termiņš Viens gads
Veicamās darbības atļaujas saņemšanai 1.Iesniedz iesniegumu Koku vērtēšanas komisijai Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5
2.Koku vērtēšanas komisija veic attiecīgo koku apskati (izbraukuma sēdē vienu reizi nedēļā - ceturtdienās)
3. Saņem zaudējumu atlīdzības (ja tā ir noteikta) rēķinu par dabas daudzveidības samazināšanu Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5
4. Samaksā zaudējumu atlīdzību domes Centralizētās grāmatvedības kasē vai ar pārskaitījumu bankā
5. Atļauju saņem Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5. Atļauja jāsaņem trīs mēnešu laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas.
Pakalpojuma pieprasīšana elektroniski, izmantojot internetu Nosūtot iesniegumu un būvatļaujas kopiju (būvniecības gadījumā), ja ir izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi (būvatļaujas 12.punkts)  uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv
Nepieciešamie dokumenti 1. iesniegums (veidlapa )
2. Būvatļaujas kopija (būvniecības gadījumā), ja ir izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi (būvatļaujas 12.punkts)
3. Citi dokumenti pēc komisijas pieprasījuma (pilnvara, pārējo zemes īpašnieku skaņojums, zemesgrāmatas dokumenti u.c.)
Kādi ir pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti 1. Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"
2. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
Maksu (zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu) nosaka saskaņā ar 1. Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes"
2. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5..
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš 10 darbdienu laikā vai 20 darbdienu laikā, ja nepieciešami ekspertu vai citu institūciju atzinumi
Papildu informācija  Mežsaimniecības nodaļa Jomas ielā 1/5
Koku vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Atis Sapronovs (tālr. 67093862, 26497720; e-pasts: atis.sapronovs@jurmala.lv)
Diana Viļčuka, tālr.: 67093996, e-pasts: diana.vilcuka@jurmala.lv