Pakalpojums Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību pašvaldības budžetam
Joma Finanses, nodokļi, nodevas, finanšu deklarācijas
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. iesnieguma veidlapa 
2. valdījuma tiesību apliecinoši dokumenti (darījuma līgums, atsavinājuma līgums, mantojuma apliecība vai tiesas spriedums),
3. personību apliecinoši dokumenti,
4. pilnvarojuma dokumenti,
5. nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kvītis par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu nomaksu.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarota persona:

  1. pa pastu – nosūtot  pašrocīgi parakstītu iesniegumu ar dokumentiem (valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai nomas līgumu, pilnvaru u.c.)
  2. pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno pilnvaras kopija  un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvaras oriģināls.
  3. ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv vai uz oficiālās elektroniskās adreses kontu.  Pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno pilnvaras kopija.
  4. iesniedz iesniegumu, veicot autorizāciju portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”, izvēloties Jūrmalas domi kā adresātu.  Pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno pilnvaras kopija.
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā Konsultācijas Nodokļu nodaļas speciālisti  sniedz pirmdienās plkst. 14.00–18.00
Jomas ielā 1/5,  3.stāvā, 464.kab., tālrunis 67093977.
Lēmuma pieņemšanas un izziņas izsniegšanas termiņš

Iesniegums tiks izskatīts  un ar drošu elektronisko parakstu parakstīta izziņa sagatavota 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma, pieprasīto dokumentu reģistrācijas Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu samaksas pašvaldības budžeta kontā. Izziņa tiks nosūtīta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, ja iesniegums iesniegts parakstīts pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, un/vai uz iesniegumā norādītās iestādes e-pastu vai oficiālās elektroniskās adreses kontu.

 

Konti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:

LV64PARX0002484571003, AS "CITADELE BANKA", kods PARXLV22

LV94RIKO0002013119147, AS "Luminor Bank" kods RIKOLV2X

LV35UNLA0010010130127, AS "SEB BANKA", kods UNLALV2X

LV19HABA0551023726069, AS "SWEDBANK", kods HABALV22

 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda personīgā konta numurs (zemei) un/vai personīgā konta numurs (ēkai).

 

Ērti samaksāt nekustamā īpašuma nodokli var portālā www.e-pakalpojumi.lv un www.latvija.lv.