Pakalpojums Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu/ parādu neesamību pašvaldības budžetam
Joma Finanses, nodokļi, nodevas, finanšu deklarācijas
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. iesnieguma veidlapa 
2. valdījuma tiesību apliecinoši dokumenti (darījuma līgums, atsavinājuma līgums, mantojuma apliecība vai tiesas spriedums),
3. personību apliecinoši dokumenti,
4. pilnvarojuma dokumenti,
5. nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kvītis par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu nomaksu,
6. maksājuma uzdevuma kopija par nodevas samaksu par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas izstrādātās izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu saņemšanu par vienu dokumentu 6,50 euro apmērā, kas jāsamaksā pirms izziņas saņemšanas, saskaņā ar  Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošo noteikumu Nr. 40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām” 13., 21. punktu un 22.2. apakšpunktu.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarota persona:

  1. pa pastu – nosūtot  pašrocīgi parakstītu iesniegumu ar dokumentiem (valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai nomas līgumu, pilnvaru u.c.)
  2. pašrocīgi parakstītu iesniegumu iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno pilnvaras kopija  un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvaras oriģināls.
  3. ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu nosūta uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv vai uz oficiālās elektroniskās adreses kontu.  Pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno pilnvaras kopija.
  4. iesniedz iesniegumu, veicot autorizāciju portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”, izvēloties Jūrmalas domi kā adresātu.  Pilnvarotajai personai iesniegumam jāpievieno pilnvaras kopija.
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā Konsultācijas Nodokļu nodaļas speciālisti  sniedz pirmdienās plkst. 14.00–18.00
Jomas ielā 1/5,  4.stāvā, 464.kab., tālrunis 67093977.
Lēmuma pieņemšanas un izziņas izsniegšanas termiņš

Iesniegums tiks izskatīts  un ar drošu elektronisko parakstu parakstīta izziņa sagatavota 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma, pieprasīto dokumentu reģistrācijas Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā un nekustamā īpašuma nodokļa un nodevas maksājumu samaksas pašvaldības budžeta kontos. Izziņa tiks nosūtīta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, ja iesniegums iesniegts parakstīts pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu, un/vai uz iesniegumā norādītās iestādes e-pastu vai oficiālās elektroniskās adreses kontu.

 

Rekvizīti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai:

Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr. 90000056357

LV64PARX0002484571003, AS "CITADELE BANKA", kods PARXLV22

LV94RIKO0002013119147, AS "Luminor Bank" kods RIKOLV2X

LV35UNLA0010010130127, AS "SEB BANKA", kods UNLALV2X

LV19HABA0551023726069, AS "SWEDBANK", kods HABALV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda: personīgā konta numurs (zemei) un/vai personīgā konta numurs (ēkai).

 

Ērti samaksāt nekustamā īpašuma nodokli var portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

 

Rekvizīti nodevas samaksai par izziņas izsniegšanu:

Jūrmalas pilsētas dome, Reģ. Nr. 90000056357

Summa 6.50 EUR

LV67PARX0002484571046, AS "CITADELE BANKA", kods PARXLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda: Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, nodokļa maksātāja: vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums.