Pakalpojums Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
Joma Izglītība
Kam nepieciešams Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.
Kādi dokumenti man nepieciešami Juridiskām personām:
1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās izglītības programmas nosaukums;
2. pieteikumam jāpievieno nodokļu maksātāja apliecības kopija un Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija, jānorāda izglītības programmas īstenošanas adrese;
3. licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;
4.  dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;
5.  izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. Šī prasība neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.
Fiziskām personām:
1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, jānorāda vieta, kur tiks īstenota izglītības programma;
2. pieteikumam jāpievieno Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta privātprakses (ja reģistrēta privātprakse) sertifikāta kopija un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
3. licencējamās programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;
4. dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves;
5. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju.
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti? 1. Izglītības likums
2. Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.marta saistošie noteikumi Nr.14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas kārtību"
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas? Izglītības pārvaldē Dubultu prosp.1, Jūrmalā
Lēmuma pieņemšanas termiņš 30  dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas Komisija izskata saņemtos pieteikumus, tiem pievienotos dokumentus, un pieņem lēmumu
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā? Izglītības pārvalde
Papildus informācija Atbilstoši  46.panta un 47.pantā noteiktajai pašvaldības kompetencei pašvaldības izveidota komisija  izsniedz licences juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.