Ērtākai  un ātrākai informācijas apmaiņai ar Jūrmalas pašvaldību un pakalpojumu saņemšanai  iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • iesniegumu sūtot uz e-pastu: pasts@jurmala.lv
    iesnieguma veidlapa (.doc) (elektroniskā pasta ziņojumiem pievienoto datņu kopējais lielums nedrīkst pārsniegt 5 megabaitus)
  • izmantojot portālu www.latvija.lv
  • iespēja pakalpojumus pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu. Veidlapa iesnieguma aizpildīšanai ir pieejama atsevišķi pie katra pakalpojuma apraksta.
  • Papildu MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem, pašvaldība pieņem arī šādus ar drošu elektronisko parakstu parakstītus datņu formātus: noformētam tekstam – DOC; elektroniskajām tabulām – XLS; portatīvā dokumenta formātu PDF.
  • iespēja uzdot jautājumu Jūrmalas pilsētas domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju.

 

Normatīvie akti

  Iesniegumu likums
MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473  Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām