Būvniecības pieteikums

Būvniecības pieteikums ēkām:

Būvatļaujas, paskaidrojuma raksts un apliecinājuma karte  jaunu ēku būvniecībai, esošo ēku pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.

 

Joma

Projektēšana

Aprakstā norādītās atsauces uz normatīvajiem aktiem:

BL – Būvniecības likums

VBN – Ministru kabineta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

ĒBN – Ministru kabineta noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"

Būvniecības ieceres iesnieguma veidi atkarībā no ēku grupas:

 Ēku grupa***

Būvniecības veids****

Dokuments * – veidlapa

I grupas ēkas

Jauna būvniecība  

ĒBN 1.pielikums 

Novietošana 

ĒBN 1.pielikums

Atjaunošana 

ĒBN 1.pielikums

Restaurācija 

ĒBN 1.pielikums

Pārbūve (nepārsniedzot max apjomu) 

ĒBN 1.pielikums

Pārbūve 
(pārsniedzot max apjomu, lietošanas veida maiņa) 

ĒBN 4.pielikums** 

Restaurācija (kultūras piemineklis) 

ĒBN 4.pielikums**

Nojaukšana 

ĒBN 2.pielikums

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 

ĒBN 3.pielikums

Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana 

ĒBN 1.pielikums

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 

ĒBN 1.pielikums

Konservācija 

ĒBN 7.pielikums

II grupas ēkas

Jauna būvniecība

ĒBN 4.pielikums**

Novietošana

ĒBN 4.pielikums**

Atjaunošana 

ĒBN 4.pielikums**

Restaurācija 

ĒBN 4.pielikums**

Pārbūve 

ĒBN 4.pielikums**

Nojaukšana (nav ārējo inženiertīklu, vai tie ir atslēgti)  

ĒBN 2.pielikums

Nojaukšana 

ĒBN 4.pielikums**

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 

ĒBN 3.pielikums

Vienkāršota atjaunošana

ĒBN 5.pielikums

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 

ĒBN 6.pielikums

Konservācija 

ĒBN 7 pielikums

III grupas ēkas

Jauna būvniecība 

ĒBN 4.pielikums**

Novietošana 

ĒBN 4.pielikums**

Atjaunošana 

ĒBN 4.pielikums**

Restaurācija 

ĒBN 4.pielikums**

Pārbūve 

ĒBN 4.pielikums**

Nojaukšana  

ĒBN 4.pielikums**

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 

ĒBN 3.pielikums

Vienkāršota atjaunošana

ĒBN 5.pielikums

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 

ĒBN 6.pielikums

Konservācija 

ĒBN 7.pielikums

Piezīmes:

* ĒBN pielikumi.

Pielikuma adresācijas zonā jānorāda - "Jūrmalas pilsētas būvvaldei Edinburgas prospektā 75,  Jūrmalā, LV 2010".

** Pieteikumam pievienojams būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši ĒBN 2. daļas nosacījumiem.

*** Ēku iedalījums grupās un to rādītāji atbilstoši VBN 1. pielikumam

**** Būvniecības veidi noteikti BL 1.pantā, bet

vienkāršotā atjaunošana  noteikta ĒBN 7.2. punktā: „ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus…”;

fasādes vienkāršotā atjaunošana noteikta ĒBN 7.3. punktā: „ēkas fasādes apdares atjaunošana, visu logu nomaiņa, fasādes siltināšana, jumta siltināšana,  jumta ieseguma nomaiņa, pagraba siltināšana vai lodžiju aizstiklošanai„ .

Būvniecības pieteikuma saturs:   

– Aizpildīta pieteikuma 1. daļa ar attiecīgajiem pielikumiem: grafiskajiem materiāliem, saskaņojumiem un citu papildus dokumentāciju, ja to nosaka normatīvie akti (atbilstoši ĒBN 2. nodaļas nosacījumiem.)

– Tehniskās apsekošanas atzinums un kultūrvēsturiskās inventarizācijas dokumentācija, ja nepieciešams izstrādāt būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojektu minimālā sastāvā. Kultūrvēsturiskā inventarizācija veicama atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības jomas normatīvo aktu nosacījumiem, ja būve ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis (atbilstoši  VBN punktam 14.)

– Ēkas tehniskās inventarizācijas lietas kopija - esošām ēkām.

Projekta iesniegšana:

Projekts papīra formātā

Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, apmeklētāju pieņemšanas laikos:

pirmdiena

8.30–13.00 un 13.30–18.00

otrdiena–ceturtdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00

Elektroniski parakstīts dokuments

pasts@jurmala.lv

Iesniedzamā projekta  eksemplāru skaits:

Projekts papīra formātā

nav Būvniecības valsts kontroles biroja kompetence (BL 6.1  panta pirmās daļas 1. p.)

3 eksemplāri no kuriem 1 noformēts kā arhīva eksemplārs (ĒBN p.20), 

ir Būvniecības valsts kontroles biroja kompetence (BL 6.1  panta pirmās daļas 1. p.)

4 eksemplāri no kuriem 2 noformēti kā arhīva eksemplāri (ĒBN p.20), 

Elektroniski parakstīts dokuments

1 eksemplārs (ĒBN p.20)

Iesnieguma izskatīšanas termiņi un lēmumi:

Būvniecības ieceres iesniegums

Viena mēneša laikā (BL 12.pants p.4.1)

Lēmums: būvatļaujas izdošana, atteikums izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publiska apspriešana;

Apliecinājuma karte

14 dienu laikā (BL 12.pants p.4.2)

Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri.

Paskaidrojuma raksts

7 dienu laikā (BL 12.pants p.4.3)

Lēmums par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri

Lēmuma sagatavošanas maksa:

Būvatļaujas

skatīt aprakstu Būvatļaujas ēkām

Apliecinājuma kartes, Paskaidrojuma raksti

Bez maksas

Tiesības uzsākt būvdarbus:

Būvatļauja

skatīt aprakstu Būvatļaujas ēkām

Apliecinājuma karte un Paskaidrojuma raksts

Pēc atzīmes veikšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt uzreiz kopā ar būvniecības ieceres pieteikumu. (ĒBN p.49)

Paskaidrojuma raksts lietošanas veida maiņai bez pārbūves:

Ekspluatāciju var uzsākt uzreiz pēc būvniecības ieceres akcepta (ĒBN p.53)

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada saistošie noteikumi Nr.26 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē"

Jautājumi, konsultācijas 

Pilsētplānošanas nodaļas

arhitekti

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pirmdiena plkst.14.00–18.00

Pilsētplānošanas nodaļa Edinburgas prosp.75

būvinspektori

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pirmdiena plkst.14.00–18.00

piektdiena plkst.14.00–17.00

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa Edinburgas prosp.75

inženieri

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pirmdiena plkst.14.00–18.00

ceturtdiena plkst. 9.00–12.00

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE