Būvatļaujas ēkām

Joma:

Ēku projektēšana

Būvniecība

Būvniecības kontrole

Aprakstā norādītās atsauces uz normatīvajiem aktiem:

BL - Būvniecības likums

VBN - Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi

ĒBN - Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi

Termina skaidrojums:

Būvatļauja — administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā — projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā (BL 1.pants 1.p.)

Būvatļaujas aprites posmi, termiņi un rīcības iespējas:

Posms

Projekta izskatītāji

Izskatīšanas

termiņi

Rīcības

iespējas

Posma termiņš

1.Būvatļaujas izdošana

Izskata arhitekti, inženieri, būvinspektori.

Atbilstoši aprakstam Būvniecības pieteikums ēkām

Dod tiesības izstrādāt būvprojektu.

Nedod tiesības uzsākt būvniecību                  

Būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu maksimālais izpildes termiņš:

2 gadi otrās grupas ēkām

4 gadi trešās grupas ēkām (VBN p.77)

2. Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

Izskata arhitekti, inženieri.

Atzīme tiek veikta 15 darba dienu laikā, ja iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi.  (BL 12.pants 5.p.)

Nedod tiesības uzsākt būvniecību

Būvatļaujā ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu maksimālais izpildes termiņš:

2 gadi (ĒBN 8.pielikums)

3. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Izskata būvinspektori.

Atzīme tiek veikta 5 darba dienu laikā, ja iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi. (BL 12.pants 5.p.)

Dod tiesības uzsākt būvniecību

Maksimālais būvdarbu veikšanas  ilgums: 8 gadi vispārīgā gadījumā; 5 gadi, ja ir veikts ietekmes uz vidi izvērtējums (VBN p.80)

4. Būvprojekta izmaiņu saskaņošana

Izskata arhitekti, inženieri

Izmaiņu saskaņošana veicama pirms izmaiņu veikšanas

Ja izmaiņas atbilst BL16. panta 22 punkta nosacījumiem

Izskatīšana 14 dienu laikā (BL 12.pants 4.21 p.)

5. Grozījumu veikšana būvatļaujā

Izskata būvinspektori

Būvniecības procesa dalībnieku maiņa

Gadījumos, kad mainās būvatļaujas adresāts, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs

Noformēšana 14 dienu laikā (BL 12.pants 4.21 p.)

Būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšana (apdrošināšanas periods)

Ja nepieciešams pagarināt būvniecības laiku, nepārsniedzot maksimāli noteikto būvniecības perioda termiņu.

Izskatīšana 14 dienu laikā

Atkārtota projekta izskatīšana

Atbilstoši attiecīgajam posmam

Atbilstoši attiecīgajam posmam

Atbilstoši attiecīgajam posmam

Atbilstoši attiecīgajam posmam

Veidlapas:

Būvniecības pieteikums - MK noteikumu Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"  4.pielikums

Iesniegums atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi 

Iesniegums atzīmes veikšanai par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 

Iesniegums par būvprojekta izmaiņu saskaņošanu 

Iesniegums par grozījumu veikšanu būvatļaujā 

Iesniegums par projekta skaidrojumiem 

Iesniegumu un projektu iesniegšana:

Papīra formātā

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Jūrmalā,

apmeklētāju pieņemšanas laikos:

pirmdiena 8.30–13.00 un 13.30–18.00

otrdiena–ceturtdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00

piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona (ja īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai)

Vieta

Atbildes vēstules

Pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

Būvprojekti

Pilsētplānošanas nodaļā 1. stāvā 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. apmeklētāju pieņemšanas laikos

Būvatļaujas

Ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai grozījumu veikšanu –

  • pie būvinspektoriem apmeklētāju pieņemšanas laikos
  • pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi

Lēmumu sagatavošanas maksa:

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

Nodevas kopējais apjoms

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada saistošie noteikumi Nr.26 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē"

Apmaksas kārtība

Saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"”.

50% / 50%

pēc būvatļaujas saņemšanas / pirms atzīmes veikšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi

60%

pirms būvatļaujas saņemšanas, ja projekts ir ar PAU

100%

pirms atzīmes veikšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi jaunai būvniecības iecerei bez būvprojekta minimālā sastāvā un PAU.

Maksa par būvprojekta izmaiņu saskaņošanu

8.54 EUR

Saskaņā ar 2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem””.

Apmaksa veicama pirms izmaiņu saskaņošanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc divām darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta derīguma termiņš:

Norādīts būvatļaujā atsevišķi uz katru atzīmi – skatiet šī apraksta 4. punkta sadaļu „Posma termiņš”

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada saistošie noteikumi Nr.26 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē"

2014.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"”.

2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem””

Jautājumi, konsultācijas:

Pilsētplānošanas nodaļas

arhitekti

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pirmdiena plkst.14.00–18.00

Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektori:

  • vecākā būvinspektore Aina Birina: ēkas, Priedaines-Dubultu rajons;
  • būvinspektors Andrejs Šantars: ēkas, Vaivari no Skautu-Briežu ielas – Ķemeri;
  • būvinspektore Agrita Ķurbe: ēkas, Dubulti no Blaumaņa, Skolas, Salas ielas – Vaivari līdz Skautu, Briežu ielai;
  • būvinspektors Juris Upmalis: inženierbūves.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pirmdiena plkst.14.00–18.00

ceturtdiena plkst.9.00–12.00

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa Edinburgas prosp.75

inženieriem

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pirmdiena plkst.14.00–18.00

ceturtdiena plkst.14.00–17.00

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE