Atzinums par būves gatavību ekspluatācijai (Vides nodaļa)
Dokuments  Atzinums par būves gatavību ekspluatācijai
Kam nepieciešams   Ēkas, inženierkomunikācijas nododot ekspluatācijā
Joma  Būvniecība
Derīguma termiņš  Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā
Kas man jādara, lai varētu saņemt atzinumu? 1. Jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes  Apmeklētāju apkalpošanas centrā aizpildīta iesnieguma veidlapa ar tajā norādīto pievienojamo dokumentu kopijām un iesniegumā obligāti jānorāda tālruņa numurs saziņai.
2. Jānodrošina telefoniska saziņa ar  Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas darbinieku.
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa? 1. Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā;.
2. elektroniski – iesnieguma veidlapa .
Kādas ir tālākās rīcības pēc mana iesnieguma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domē? 1. Attīstības pārvaldes Vides nodaļas darbinieks sazinās ar iesniedzēju vai norādīto kontaktpersonu, lai saskaņotu objekta iespējamo apskates laiku, un viņa  klātbūtnē apskata ekspluatācijā nododamo būvi un teritoriju.
2. Ja nepieciešami papildus dokumenti un tie netiek iesniegti norādītāja termiņā, tad netiek izsniegts atzinums.
3. Attīstības pārvaldes Vides nodaļa 14 dienu laikā sagatavo atzinumu un to nodod Apmeklētāju apkalpošanas centrā, kur to ir iespējams saņemt.
Kādi dokumenti man jāpievieno iesniegumam lai saņemtu atzinumu? Kopijas:
1. Būvatļauja
2. Saskaņotā tehniskā projekta (ģenplāna) lapa, kurā redzams Vides aizsardzības nodaļas/ Ekonomikas un attīstības nodaļas skaņojums/ Attīstības pārvaldes Vides nodaļas skaņojums
3. Arhitektūras un plānošanas uzdevums/ Inženierbūvju plānošanas uzdevums
4. Tehniskie noteikumi, ko izdevusi Vides aizsardzības nodaļa, Ekonomikas un attīstības nodaļa vai Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, vai norādīts to izdošanas datums un numurs
5. Līgums ar „Jūrmalas ūdens" vai lēmums par ŪK pieslēguma pieņemšanu ekspluatācijā (ja ir pieslēgums pilsētas ŪK)/ bioloģisko attīrīšanas ietaišu dokumentācija
6. Aktualizēts (pēc būvdarbiem) situācijas topogrāfiskais plāns
7. Meža atmežošanas / transformācijas gadījumā- dokuments par pabeigtu atmežošanu / transformāciju un samaksu.
8. Dabas resursu nodokļa samaksas apliecinājuma dokuments, ja izbūvēts pagrabstāvs vai pazeme un iegūtie dabas resursi (smiltis, grants) izmantoti saimnieciskajā darbībā.
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu? Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu pasts@jurmala.lv ar pievienotajiem dokumentiem.
 
Kāda ir pakalpojuma maksa?  Bezmaksas
Kādi ir saistītie normatīvie akti? Būvniecības likums
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”,
Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi",
Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”,
Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi"
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu? 

Vides nodaļa Dubultu posp.11

Tālr. 26441969, 22012050, 26303418.

 

 

 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE