Konkurss:

Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā

Pretendents:
 • Komersants, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne mazāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas (turpmāk – pretendents);
 • Komersantu apvienība, kuras dalībnieki katrs atsevišķi ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne mazāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas (turpmāk – pretendents).

Joma:

Uzņēmējdarbības attīstība

Uzsaukums:

Jūrmalas pilsētas dome izsludina konkursu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Jūrmalā, piešķirot līdzfinansējumu uzņēmējiem inovatīvu un radošu tūrisma aktivitāšu īstenošanai atbilstoši Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plānā 2018.–2020.gadam un Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.–2030.gadam noteiktajiem mērķiem.

Uzsaukums “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” 

2019.gada konkursa prioritātes:

 

1. Jaunu, dekoratīvu elementu (t.sk. dekoratīvā apgaismojuma) ierīkošana ārtelpu objektos Jūrmalas pilsētā;

2. Jaunu, izklaidējošu iekštelpu objektu vai pakalpojumu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš:

01.03.2019.–15.04.2019.

Atbalsta intensitāte:

Līdz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Vērtēšana:

I kārta – saskaņā ar administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (2018.gada 18.oktobra nolikuma “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” 25.punkts).

II kārta – saskaņā ar kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem (Uzsaukuma “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” 1.prioritātei “Jaunu, dekoratīvu elementu (t.sk. dekoratīvā apgaismojuma) ierīkošana ārtelpu objektos Jūrmalas pilsētā" noteiktie un 2.prioritātei "Jaunu, izklaidējošu iekštelpu objektu vai pakalpojumu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem vai viesiem").

Kas jādara, lai varētu saņemt līdzfinansējumu Jāiepazīstas ar:

Jāsagatavo un jāiesniedz:

 • projekta pieteikums (veidlapa );
 • projekta izdevumu tāme (veidlapa );
 • uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis  atbalsta piešķiršanai saskaņā ar  MK 02.12.2014 noteikumu Nr.740 1.pielikumu;

Citi dokumenti, piemēram:

 • cenu aptaujas un/vai piedāvājumi par katru tāmes pozīciju;
 • fotogrāfijas, shēmas, vizualizācijas, rasējumi u.c. informācija, kas raksturo projektu;
 • ja pretendents projektu īsteno partnerībā ar citiem komersantiem, visu partneru parakstīta vienošanās, kurā norādīts partneru tiesību un atbildības apjoms un viens pilnvarotais pārstāvis, kurš paraksta visus ar projektu saistītos dokumentus, tajā skaitā līgumu, un atbild par projekta īstenošanu.
Pēc projekta apstiprināšanas, jānoslēdz līgums ar Jūrmalas pilsētas domi par līdzfinansējuma piešķiršanu (līguma projekts ).

Pēc projekta īstenošanas jāiesniedz:

 • projekta īstenošanas gala atskaite (veidlapa ) par projekta aktivitātēm viena mēneša laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas,
 • apliecinātas izdevumus pamatojošu dokumentu kopijas (līgumi, rēķini, saņemto pakalpojumu attaisnojuma dokumenti, čeki, pavadzīmes u.tml.) atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” 7.panta nosacījumiem.

Pieteikumu iesniegšana:

 

 

 

 

 

 

Pretendents pieteikumu var iesniegt līdz uzsaukumā norādītajam pieteikumu iesniegšanas termiņam:

 • personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centros ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””;
 • nosūtot pa pastu adresētu domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV– 2015 ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””;
 • elektroniskā formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv ar norādi “Pieteikums uzsaukumam “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā””. Ja pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Saistītie dokumenti: Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra nolikums Nr.39 "Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā"

Uzsaukumi:

1.prioritātei: “Jaunu dekoratīvu elementu (t.sk. dekoratīvā apgaismojuma) ierīkošana ārtelpu objektos Jūrmalas pilsētā” 

2.prioritātei: "Jaunu, izklaidējošu iekštelpu objektu vai pakalpojumu izveide Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

 

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa Dubultu prosp.2

e-pasts: uznemeji@jurmala.lv

tālrunis 67511490

 

Informējam, ka personas dati tiks apstrādāti Jūrmalas pilsētas domes noteiktā mērķa īstenošanai: Pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšana.

Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas pilsēta, Jomas iela 1/5,  pasts@jurmala.lv ,  67093816, 67093843.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849;

Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.