Pakalpojuma veids

Aprūpe mājās

Ko ietver šis pakalpojums?  

Aprūpe mājās ir pakalpojumi dzīvesvietā, nodrošinot personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja personas objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi ietver personas minimāli nepieciešamo aprūpi, izvērtējot katras personas pašaprūpes spējas. Ja personai ir noteikts pirmais, otrais vai trešais aprūpes līmenis, aprūpes mājās pakalpojumu apjoms tiek noteikts atbilstoši četros līmeņos:

 I līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana;
 II līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, palīdzība krāsns kurināšanā un malkas ienešanā, ēdiena gatavošanā, medicīnas darbinieku izsaukšana;
 III līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, krāsns kurināšana un malkas ienešana, ēdiena gatavošana, medicīnas darbinieku izsaukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu aprūpējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšana vai nodošana tīrīšanai, pastaigas;
 IV līmenis: produktu, medikamentu, dažādu saimniecības preču piegāde, maksājumu veikšana, ūdens ienešana un iznešana, krāsns kurināšana un malkas ienešana, ēdiena gatavošana, medicīnas darbinieku izsaukšana, mājokļa uzkopšana (grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu aprūpējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšana vai nodošana tīrīšanai, pastaigas; palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanai (t.sk. palīdzība mazgāties vannā vai ar dušu), iekļūšana gultā un izkļūšana no gultas, palīdzība apģērbjoties un izģērbjoties.

Joma

Sociālā aprūpe

Kas man jādara, lai varētu saņemt šo pakalpojumu? 

Jāvēršas Labklājības pārvaldē  un jāiesniedz:

1. iesniegums (veidlapa );
2. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi).

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai saņemtu pakalpojumu?

1. pensijas apliecība, ja personai piešķirta vecuma pensija;

2. iesniedz normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimeni (personu) atzīst par trūcīgu, noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju.
3. jāuzrāda politiski represētas personas apliecība; 
4. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
5. iesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību aprūpes mājas pakalpojumu saņemšanai, ja aprūpes mājas pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa ;

Labklājības pārvaldē

Kur iesniegt dokumentus un ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu? 

Labklājības pārvaldē Talsu šoseja 31, k.25 

Sīkāka informācija pa tālruni 67767316, 67767347, Ingrīda Zemīte

Kāda ir pakalpojuma maksa? 

Personas vai viņa likumīgā apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem. Personu ienākumi un materiālā stāvoklis tiek izvērtēts, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju - iesniegumu. Labklājības pārvalde vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai citām personām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli.

Ja persona dzīvo viena, vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli, un kuras mitinās vienā mājoklī, vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi, personai ir tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumus ar Labklājības pārvaldes noteiktu aprūpes mājās pakalpojuma apmaksas kārtību.

Pēc aprūpes mājās pakalpojumu samaksas personu rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.5 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 1.0 - uz katru nākamo ģimenes locekli.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

Lēmuma pieņemšanas termiņš 

10 darba dienas

Kas sniedz pakalpojumu?

Pašvaldības iestāde "Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prosp. 38.