Uzdevumi

  • izvērtēt Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas ierosinājumu, ņemot vērā situāciju attiecīgajā kvartālā,
  • pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu,
  • izstrādāt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platības un robežu pārskatīšanas priekšlikumu,
  • sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par attiecīgajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu.

 

 

Kontakti

Jolanta Gau – komisijas priekšsēdētāja, Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas ģeodēziste;

Vita Zvejniece – komisijas priekšsēdētājas vietniece, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;

Komisijas locekļi:

   Anna Deičmane – Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas speciāliste;

   Maija Putniņa – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente;

   Solvita Beitāne – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra nolikums Nr.5 Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmums Nr.88 Par Jūrmalas pilsētas domes Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas komisijas izveidi