Darbība

  • izvērtē paredzamo darbu veikšanas termiņus un attiecīgos drošības pasākumus, izskata transporta kustības shēmas risinājumus, nepieciešamības gadījumā apseko pilsētas infrastruktūras un labiekārtošanas objektus faktiskās situācijas konstatācijai, nosaka inženiertīklu izbūves un atjaunošanas darbu tehnoloģijas kontroles veidus;
  • izsniedz transporta komunikācijas norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļauju, ja pēc pieteikuma izvērtējuma netiek konstatētas atbildīgo dienestu pretenzijas vai atkāpes no normatīvajiem dokumentiem.
    Atļauja nedod tiesības veikt būvdarbus, kam nepieciešama būvatļauja.

 

Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sastāvs

Ģ.Brambergs – Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs, komisijas priekšsēdētājs;

M.Plataiskalns – Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vecākais būvinženieris;

I.Černovska – Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste; 

A.Šēnbergs – Pašvaldības policijas vecākais inspektors;

K.Gulbis – Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženieris;

J.Upmalis – Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors.

Komisijas darbā pieaicināti pārstāvji no: VAS „Latvijas valsts ceļi”; AS „Sadales tīkls”; AS „Latvijas gāze”; SIA „Jūrmalas gaisma”; SIA „Jūrmalas siltums”; SIA „Jūrmalas ūdens”; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Jūrmalas nodaļa; SIA „Elektrons S”; iedzīvotājiem.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta nolikums Nr.62 Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju Jūrmalas pilsētā
Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmums Nr.187 Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju