Darbība

Komisija ir pastāvīga Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcija, kas veic normatīvajos aktos noteiktās darbības pašvaldības īpašumu iznomāšanai.

Komisijas kompetencē ir:

  • izskatīt jautājumus par pašvaldības īpašuma (zemesgabalu, nekustamo īpašumu, pludmales nogabalu, ūdenstilpju) iznomāšanu;
  • noteikt nomas maksas apmēru;
  • noteikt lietošanas mērķi nomas vajadzībām;
  • izskatīt jautājumus par nomas tiesību izsoles organizēšanu un piemērojamo izsoles veidu;
  • apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus;
  • priekšlikumu sagatavošana par rīcību ar pašvaldības īpašumu.

 

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas sastāvs

Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors;
Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs;
Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākais referents, atbilstoši amata aprakstam;
Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;
Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikums Nr.53 Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 7.augusta nolikums Nr.18 Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmums Nr.35 Par Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju