Darbība

  • veic Jūrmalas pilsētā esošo dzīvojamo māju privatizāciju saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";
  • nosaka privatizācijas objekta vērtību un pirkuma maksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;
  • pieņem lēmumus par pirkuma līguma slēgšanu un slēdz pirkuma līgumus;
  • slēdz vienošanos par zemesgabalu domājamo daļu privatizāciju pie dzīvokļa īpašumiem.

 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvs

Maija Putniņa - Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente, komisijas priekšsēdētāja;

Sandra Brauere - Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i., komisijas priekšsēdētājas vietniece;

Arturs Grants – izpilddirektora vietnieka p.i., Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.;

Iveta Strazdiņa – Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja p.i.; 

Gunita Nagle – Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas biroja vadītāja.

 

Kontakti

 Adrese:  Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV 2015
 Kabinets:  468
 Tālrunis:  67093819

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 
31.janvāra nolikums Nr.15
Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada
20.februāra lēmums Nr.52
Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju