Bērnu tiesību aizsardzības komisija ir starpinstitucionāla koleģiāla sadarbības un konsultatīvā padomdevēja institūcija, kas ir izveidota, lai nepieciešamības gadījumā izskatītu jautājumus, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Darbība

  • izskata problēmsituācijas, kas saistītas ar iespējamo bērnu tiesību nenodrošināšanu vai bērnu tiesības aizsardzības likuma neievērošanu;
  • nosaka tālākās rīcības virzienu problēmsituācijas risinājumam;
  • sniedz ieteikumus problēmusituācijas risināšanā iesaistītajām personām vai institūcijām u.c.


Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvs

E.Siliņa - domes Labklājības pārvaldes deleģēts sociālais darbinieks

A.Isakoviča - domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs;

L.Rokjāne - Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājs;

M.Švīgere - domes Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas referents, speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos atbilstoši amata aprakstam;

J.Lazda - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors darbā ar nepilngadīgajiem;

I.Ludāne - Izglītības iestāžu atbalsta personāla metodiskās apvienības vadītājs;

V. Kolosova - domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas psihologs;

I.Vīķis - Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Rīgas Centra komitejas Sociālā centra “Kauguri” projekta vadītājs;

I.Teihmane - Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Dienas centra romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem nodaļas vadītājs;

J.Brauere - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore;

I.Ručevska- domes Labklājības pārvaldes nepilngadīgo uzraudzības nodaļas sociālais darbinieks.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta nolikums Nr.9 Bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmums Nr.372 Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu