Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.69 Engures ielā 5A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 0570, kas sastāv no dzīvokļa Nr.69 ar kopējo platību 38,6 m2, kopīpašuma 3860/322060 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109 001 un kopīpašuma 3860/322060 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1109, kura kopējā platība ir 4996 m2.

Otrās izsoles sākumcena - 13840 EUR (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro).

Izsoles solis - 969 EUR (deviņi simti sešdesmit deviņi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 1384 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit četri euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 8.janvārī plkst.15.45 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 3.janvārim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 08.01.2020 15:45
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 12.11.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.01.2020
Statuss
Pabeigta