Dzīvokļa īpašuma Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā pirmā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.6 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8008, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar kopējo platību 34,6 m2, kopīpašuma 3460/21980 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 002 un ar to funkcionāli saistītajām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003, 1300 021 9612 004 un kopīpašuma 3460/21980 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612, kura kopējā platība ir 883 m2.

Pirmās izsoles sākumcena - 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro).

Izsoles solis - 380 EUR (trīs simti astoņdesmit euro).

Izsoles reģistrācijas maksa - 70 EUR (septiņdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 380 EUR (trīs simti astoņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2020.gada 7.janvārī plkst.15.45 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2020.gada 3.janvārim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 07.01.2020 15:45
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 12.11.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.01.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL49

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE