Nekustamā īpašuma Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā trešā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamais īpašums Asaru prospektā 64 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7774, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.6 (šķūņa-garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601 004) ar kopējo platību 52,8 m2 un kopīpašuma 304/1698 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 017 2601, kura kopējā platība ir 1698 m2 .

Trešās izsoles sākumcena – 9144 EUR (deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit četri euro).

Izsoles solis – 641 EUR (seši simti četrdesmit viens euro).

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 914,40 EUR (deviņi simti četrpadsmit euro un 40 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2019.gada 13.novembrī plkst.16.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 8.novembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.11.2019 16:15
Kontaktpersona Eva Sīpola
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093906; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese eva.sipola@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.11.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE