Kustamās mantas IVECO DAILY 35 AR PACĒLĀJU SNAKE 189 R CITY izsole

Paziņojums par kustamas mantas izsoli

 

SIA “Jūrmalas gaisma” izsludina Kustamā mantas (objekta), IVECO DAILY 35 AR PACĒLĀJU SNAKE 189 R CITY, atklātu izsoli ar augšupejošu soli.

Kustamās mantas atrašanās vieta – SIA “Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī, Jūrmala, Pļavu iela 13/15.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski SIA “Jūrmalas gaisma” mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv sadaļā - Aktualitātes. 

 

Visiem pretendentiem ir tiesības apskatīt izsolāmos objektus un saņemt visu nepieciešamo informāciju ne vēlāk, kā līdz 2016.gada 30.jūnijam darba dienās (otrdienās, ceturtdienās ) SIA „Jūrmalas gaisma” Ražošanas, ekspluatācijas un remontu iecirknī Jūrmalā, Pļavu ielā 13/15 par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālruni 29479351.

 

Kustamās mantas nosacītā cena - EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir arī izsoles sākumcena.

 

Nodrošinājuma iemaksa 10% (desmit procenti) no izsolāmās mantas nosacītās cenas t.i. EUR 1100 (viens tūkstotis viens simts euro).  Nodrošinājuma maksu ieskaita SIA “Jūrmalas gaisma” norēķinu kontā LV31RIKO0002013139875. Nodrošinājums iemaksājams pirms pieteikuma iesniegšanas.

 

Pretendenti pieteikumus izsolei, kas noformēti saskaņā ar SIA „Jūrmalas gaisma” noteikumiem par kustamas mantas izsoli Nr.2/2016, var iesniegt ne vēlāk, kā līdz 2016.gada 30.jūnijam plkst.10.00.

 

Izsole notiks 2016.gada 1.jūlijā  plkst.10.00 SIA “Jūrmalas gaisma” telpās Jūrmalā, Jomas ielā 28, valdes priekšsēdētāja kabinetā.            

Pasūtītājs SIA "Jūrmalas gaisma"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA “Jūrmalas gaisma” telpās Jūrmalā, Jomas ielā 28
Norises datums 01.07.2016 10:00
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 29479351
Publicēts 16.06.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.06.2016 17:00
Statuss
Bez rezultāta
Izsoles rezultāts

Paziņojums

Par kustamas mantas izsoles norises rezultātiem

 

 

 

SIA „Jūrmalas gaisma” paziņo, ka 2016.gada 16.jūnijā  SIA “Jūrmalas gaisma” izsludināja saimnieciskajā darbībā neizmantojamas kustamas mantas  – autotorņa IVECO DAILY 35 ar pacēlāju SNAKE 189 R CITY  izsoli.

Pretendentu reģistrācija tika uzsākta no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2016.gada 30.jūnijam pl.16:00 (ieskaitot).

            Ņemot vērā, ka sludinājumā un noteikumos norādītajā laikā nebija pieteicies neviens pretendents un saskaņā ar SIA “Jūrmalas gaisma” kustamās mantas izsoles noteikumiem Nr.2/2016 7.1.1. punktu izsole atzīstama par nenotikušu.

Kustamās mantas vērtēšanas un izsoles komisija nolēma atzīt kustamās mantas autotorņa IVECO DAILY 35 ar pacēlāju SNAKE 189 R CITY izsoli par nenotikušu. (2016.gada 1.jūlija  kustamās mantas novērtēšanas un izsoles komisijas sēdes protokols Nr.2).

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE