Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto: uz 2018. gada 27. septembra domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: