Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto: uz 2019. gada 26. septembra domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: