Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto: uz 2019. gada 21. marta domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: