Saistošo noteikumu apkopojums pa jomām
Pašvaldība
2010.gada 4.februāra 
saistošie noteikumi Nr.6
 Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
2015.gada 7.maija 
saistošie noteikumi Nr.20
 Par Jūrmalas pilsētas simboliku
Saistošie noteikumi par budžetu

Sociālā palīdzība un pabalsti

2019.gada 19.decenbra 

saistošie noteikumi Nr.54

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

2018.gada 26.aprīļa

saistošie noteikumi Nr.17

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

2017.gada 12.janvāra

saistošie noteikumi Nr.7

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām
2014.gada 18.decembra
saistošie noteikumi Nr.38
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
2013.gada 17.oktobra
saistošie noteikumi Nr.66
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību
2012.gada 5.aprīļa
saistošie noteikumi Nr.14
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei
2011.gada 29.decembra
saistošie noteikumi Nr.47
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
2009.gada 26.februāra
saistošie noteikumi Nr.12
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim
2009.gada 26.februāra
saistošie noteikumi Nr.11
Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei
2009.gada 26.februāra
saistošie noteikumi Nr.10
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem
2009.gada 26.februāra
saistošie noteikumi Nr.9
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim
2008.gada 4.septembra
saistošie noteikumi Nr.79
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām
2008.gada 4.septembra
saistošie noteikumi Nr.78
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem
2007.gada 8.februāra
saistošie noteikumi Nr.7
Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

Sociālie pakalpojumi
2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16

Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

2013.gada 17.oktobra
saistošie noteikumi Nr.67
Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss
2009.gada 26.februāra
saistošie noteikumi Nr.5
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā
2019.gada 19.decembra
 saistošie noteikumi Nr.59
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
2005.gada 9.februāra
saistošie noteikumi Nr.5
Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu

Braukšanas maksas atvieglojumi

2018. gada 15.marta

saistošie noteikumi Nr.10 

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Izglītība
2021.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.12 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam 
2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mākslas skolā
2016.gada 20.oktobra
saistošie noteikumi Nr.38
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
2016.gada 21.aprīļa
saistošie noteikumi Nr.10
Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu
2015.gada 9.jūlija saistošie noteikumi Nr.27 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
2014.gada 28.augusta
saistošie noteikumi Nr.19
Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs
2010.gada 11.marta
saistošie noteikumi Nr.14
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
2007.gada 30.augusta
saistošie noteikumi Nr.33
Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

Vides aizsardzība un sabiedriskā kārtība
2021.gada 25.februāra saistošie noteikumi Nr.17 Jūrmalas pilsētas teritorijas kopšanas saistošie noteikumi

2019.gada 19.decembra

saistošie noteikumi Nr.  53

Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

2019.gada 20.jūnija 

saistošie noteikumi Nr.23

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi

2018.gada 24.maija 

saistošie noteikumi Nr.20

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

2018.gada 18.janvāra 

saistošie noteikumi Nr.2

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
2017.gada 17.maija
saistošie noteikumi Nr.20
Jūrmalas ostas noteikumi
2017.gada 12.janvāra
saistošie noteikumi Nr.3
Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu
2017.gada 12.janvāra
saistošie noteikumi Nr.5
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētā
2016.gada 10.marta
saistošie noteikumi Nr.7
Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas pilsētā
2014.gada 13.novembra 
saistošie noteikumi Nr.33
Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem
izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā
2012.gada 19.jūlija 
saistošie noteikumi Nr.27
Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu
2010.gada 17.jūnija
saistošie noteikumi Nr.39
Par atļauju stāvēt un braukt pa Jūrmalas pilsētas gājēju ceļiem
2012.gada 22.novembra
saistošie noteikumi Nr.46
Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
2009.gada 27.maija
saistošie noteikumi Nr.38
Dzintaru parka apsaimniekošana un aizsardzība

Būvniecības jautājumi

2019.gada 21.februāra

saistošie noteikumi Nr.9

Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

2018.gada 26.jūlija

saistošie noteikumi Nr.29

Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā

2020.gada 17.decembrī

saistošie noteikumi Nr.40

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
2016.gada 16.decembra
saistošie noteikumi Nr.49
Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā
2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
2013.gada 17.oktobra 
saistošie noteikumi Nr.73 
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr. 42  Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
2010.gada 11.februāra
saistošie noteikumi Nr.11
Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā
Līdz 2012.gada 31.decembrim Saistošie noteikumi par teritoritoriālo plānošanu

Pašvaldības nodevas un atļaujas

2020.gada 17.decembra

saistošie noteikumi Nr.40

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām
2017.gada 26.oktobra saistošie noteikumi Nr.32 Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus
2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
2015.gada 3.decembra
saistošie noteikumi Nr.44
Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
2011.gada 21.aprīļa 
saistošie noteikumi Nr. 18
Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā
2010.gada 20.maija 
saistošie noteikumi Nr.28
Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs
2020.gada 17.decembra 
saistošie noteikumi Nr.40

Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā

 

Pašvaldības nodeva par Jūrmalas pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu

 

Pašvaldības nodeva par Jūrmalas pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu

 

Nekustamais īpašums

2016. gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.45 Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu
2016.gada 8.jūnija saistošie noteikumi Nr.15 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas maksas noteikšanas kārtību

Nekustamā īpašuma nodoklis

2017.gada 26.oktobra 

saistošie noteikumi Nr.29

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā

2014.gada 7.augusta 
saistošie noteikumi Nr.22
Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību
2012.gada 11.oktobra 
saistošie noteikumi Nr.37
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
2012.gada 17.septembra 
saistošie noteikumi Nr.34
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE