Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
450 Lēmumi
Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim
Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim
27.09.2018
451 Lēmumi
Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim
Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistam un viņa trenerim
27.09.2018
452 Lēmumi
Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim
Par naudas balvas piešķiršanu pludmales volejbolistei un viņas trenerim
27.09.2018
453 Lēmumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu
27.09.2018
454 Lēmumi
Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem
Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem
27.09.2018
455 Lēmumi
Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu
Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu
27.09.2018
456 Lēmumi
Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „Skolotāja profesionālā pilnveide” noslēgumu
Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta „Skolotāja profesionālā pilnveide” noslēgumu
27.09.2018
457 Lēmumi
Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes – sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” noslēgumu
Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes – sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” noslēgumu
27.09.2018
458 Lēmumi
Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir” īstenošanu
Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir” īstenošanu
27.09.2018
459 Lēmumi
Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu
Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu
27.09.2018
460 Lēmumi
Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā
Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā
27.09.2018
461 Lēmumi
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā
27.09.2018
462 Lēmumi
Par dalību darbības programmas 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta”
Par dalību darbības programmas 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta”
27.09.2018
463 Lēmumi
Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.29 “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” precizēšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.29 “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” precizēšanu
27.09.2018
464 Lēmumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”
27.09.2018
465 Lēmumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”
27.09.2018
466 Lēmumi
Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG 6892, atsavināšanu
Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG 6892, atsavināšanu
27.09.2018
467 Lēmumi
Par būves nojaukšanu Dārzkopības ielā 24, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Dārzkopības ielā 24, Jūrmalā
27.09.2018
468 Lēmumi
Par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 41, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Mežsargu ielā 41, Jūrmalā
27.09.2018
469 Lēmumi
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu 4.līnija 13, Jūrmalā
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu 4.līnija 13, Jūrmalā
27.09.2018
470 Lēmumi
Par cilvēku drošību apraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Leona Paegles ielā 38, Jūrmalā
Par cilvēku drošību apraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Leona Paegles ielā 38, Jūrmalā
27.09.2018
471 Lēmumi
Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
27.09.2018
472 Lēmumi
Par zemes vienību Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27, Jūrmalā robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
Par zemes vienību Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27, Jūrmalā robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
27.09.2018
473 Lēmumi
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 68A, Jūrmalā
27.09.2018
474 Lēmumi
Grozījums 2015.gada 3.februāra līgumā Nr.1.2-16.9/156 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īstenošanas kārtību
Grozījums 2015.gada 3.februāra līgumā Nr.1.2-16.9/156 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īstenošanas kārtību
27.09.2018
475 Lēmumi
Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
27.09.2018
476 Lēmumi
Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
27.09.2018
477 Lēmumi
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
27.09.2018
478 Lēmumi
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līguma noslēgšanu
27.09.2018
479 Lēmumi
Par zemesgabala Babītes iela 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Babītes iela 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu
27.09.2018
480 Lēmumi
Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
27.09.2018
481 Lēmumi
Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu
27.09.2018
482 Lēmumi
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10, Jūrmalā
27.09.2018
483 Lēmumi
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10A, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10A, Jūrmalā
27.09.2018
484 Lēmumi
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 8, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 8, Jūrmalā
27.09.2018
485 Lēmumi
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 4, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 4, Jūrmalā
27.09.2018
486 Lēmumi
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 3, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 3, Jūrmalā
27.09.2018
487 Lēmumi
Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamās daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamās daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
27.09.2018
488 Lēmumi
Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
27.09.2018
489 Lēmumi
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
27.09.2018
490 Lēmumi
Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
27.09.2018
491 Lēmumi
Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
27.09.2018
492 Lēmumi
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
27.09.2018
493 Lēmumi
Par ēku (būvju) īpašuma Meža prospektā 101, Jūrmalā, atsavināšanu
Par ēku (būvju) īpašuma Meža prospektā 101, Jūrmalā, atsavināšanu
27.09.2018
494 Lēmumi
Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
27.09.2018
495 Lēmumi
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
27.09.2018
496 Lēmumi
Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
27.09.2018
497 Lēmumi
Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
27.09.2018
498 Lēmumi
Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
27.09.2018
499 Lēmumi
Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
27.09.2018