marts 2020
03 decembris
2019 gads
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
03 decembris
2019 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
03 decembris
2019 gads
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
04 decembris
2019 gads
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
05 decembris
2019 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
05 decembris
2019 gads
ceturtdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
06 decembris
2019 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
10 decembris
2019 gads
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

K.Platnieks

 1.  

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

 

 1.  

Par      Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par      Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

10 decembris
2019 gads
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 5-135, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-13 - 10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu 

 

 1.  

Par pagaidu dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-511, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu

A.Grants

10 decembris
2019 gads
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
10 decembris
2019 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
11 decembris
2019 gads
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā iniciatīvas projektu konkursa 3.4. kategorijas “sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai” projektu neīstenošanu 2020. gadā

J.Artemjevs

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 3.4. aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” īstenotā projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” noslēgumu un 2019.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiska atbalsts mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” ar pielikumu

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.162 “Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā”

I.Strazdiņa

 1.  

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 59, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Nīcas ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 10, Jūrmalā

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 43A, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

 

 1.  

Par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.471 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu"

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prosp.64, Jūrmalā, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par 2012.gada 24.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/834 pārjaunojumu (Dzintari 0160, Jūrmalā)

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 31, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 10, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 49, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 34, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 33, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 62A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 78, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 91A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzu ielā 9, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dreiliņu ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu iela 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidzemes iela 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 44, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” valdījumā

 

 1.  

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26-11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 "Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.620 "Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 88 un Strēlnieku prospektā 90"

 

11 decembris
2019 gads
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
12 decembris
2019 gads
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par Jūrmalas Sporta servisa centra programmu “Sporta pasākumi” un “Sporta veidu attīstība” budžeta grozījumiem

J.Rāfelds

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu ūdens moto sportistam un viņa trenerim

 

12 decembris
2019 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
12 decembris
2019 gads
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

G.Kovaļevska

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kauguru veselības centrs” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

 

12 decembris
2019 gads
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2019. gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

 1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2020.gada janvāra - augusta mēnešiem

I.Brača

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” aktivitātes projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) noslēgumu

V.Šķepasts

13 decembris
2019 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
17 decembris
2019 gads
otrdiena
11.00
Apvienotās komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par naudas sodu norakstīšanu

S.Spila

 1.  

Par prasības parāda norakstīšanu

V.Zvejniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

E.Venters

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu

 

 1.  

Par      Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu

E.Majore

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

S.Barone - Upeniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

I.Strazdiņa

 1.  

Par projekta "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62

B.Birzniece

 1.  

Par projekta "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66

 

 1.  

Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557

 

 1.  

Par projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

I.Brača

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 2020.gadā īstenojamo projektu finansēšanas plānu un projektu budžetu atšifrējumu pa aktivitātēm apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu

 

17 decembris
2019 gads
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
17 decembris
2019 gads
otrdiena
14.00
Dubultu prosp.1
19 decembris
2019 gads
ceturtdiena
09.15
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” pielikumā

B.Birzniece

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”  projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu

 

19 decembris
2019 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
19 decembris
2019 gads
ceturtdiena
10.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

10.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

10.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Baumgarte

10.10

 1.  

Par transportlīdzekļa Opel Astra, valsts reģistrācijas numurs GH8990,  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

J.Ezers

10.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

L.Pīpkalēja

10.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

E.Venters

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

 

10.25

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.162 “Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā”

I.Strazdiņa

10.30

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 3.4. aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” īstenotā projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” noslēgumu

I.Umbraško

 

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” noslēgumu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra lēmumā Nr.614 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali 2020.gadam zvejai Rīgas jūras līča piekrastē”

 

 

 1.  

Saistošie noteikumi "Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā"

 

10.35

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu”

 

10.40

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” aktivitātes projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) noslēgumu

V.Šķepasts

10.45

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu iesniegumu konkursā

I.Baumane

10.50

 1.  

Grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.–2020.gadam”

S.Barone-Upeniece

10.55

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu

I.Brača

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu

 

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas debitoru parādu norakstīšanu

U.Bēniņš

 

 1.  

Par naudas sodu un izdevumu norakstīšanu

 

11.10

 1.  

Par naudas sodu norakstīšanu

S.Spila

11.15

 1.  

Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 43A, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 59, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Nīcas ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 10, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu

 

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.471 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu"

 

 

 1.  

Par prasības parāda norakstīšanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

 

11.20

 1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

 

 

 1.  

Par pagaidu dzīvojamās telpas Skolas ielā 69-43, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 5-135, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-13 - 10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 11-66, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-511, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

11.25

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.122 Skolas ielā 30, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Dubultu prospektā 96A, Jūrmalā, daļas izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Skolas ielā 69A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prospektā 64, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par 2012.gada 24.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/834 pārjaunojumu (Dzintari 0160, Jūrmalā)

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 31, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 10, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 49, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 5, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 34, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 7, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 33, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 62A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 78, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 91A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 21, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzu ielā 9, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dreiliņu ielā 21, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu iela 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidzemes iela 23, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.620 "Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 88 un Strēlnieku prospektā 90"

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 44, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" valdījumā

 

 

 1.  

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26 - 11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

20 decembris
2019 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17
27 decembris
2019 gads
piektdiena
10.00
Jomas ielā 17