Pasākumu afišas
Balle Kauguros
23.02.2019
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Tēja ielas garumā
01.03.2019
Jūrmalas pilsētas muzejs
Pavasara gaidīšanas svētki
02.03.2019 - 10.03.2019
Jūrmala
PIKC NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “No veca – jauns”
29.01.2019 - 31.03.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Fotoizstāde “Pavasaris muižā”
12.02.2019 - 12.03.2019
Izstāžu zālē "I.O", Kāpu ielā 143/3
Izstāde “Ceļā uz Latvijas valsti”
12.12.2018 - 30.03.2019
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
Jāņa Jēkabsona gleznu izstāde “Tepat”
09.01.2019 - 04.03.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
februāris 2019
27 septembris
2018 gads
ceturtdiena
10.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2018.gada septembra - decembra mēnešiem

D.Paule

27 septembris
2018 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
27 septembris
2018 gads
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Baumgarte

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

 

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija nolikumā Nr.23 “Jūrmalas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

M.Kločko

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 “Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums”

I.Skudra

11.20

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta “Veidosim nākotni” noslēgumu

I.Kausiniece

 

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Mediji vieno un šķir” īstenošanu

 

11.25

 1.  

Par Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” īstenošanu

S.Rone

11.30

 1.  

Par dalību Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” atklātajā projektu konkursā 

I.Strazdiņa

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā

 

11.35

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija saistošo noteikumu Nr.29 “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā” precizēšanu

L.Anteina

 

 1.  

Saistošie noteikumi “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā”

 

 

 1.  

Līdzfinansējuma piešķiršanas energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Jūrmalas pilsētā komisijas nolikums

 

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumā Nr.49 “Par Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekta “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT” īstenošanu”

 

11.40

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.124 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1.pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”“ īstenošanu”

L.Grobiņa

11.45

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”        

D.Paule

11.50

 1.  

Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG 6892, atsavināšanu

L.Rokjāne

11.55

 1.  

Par būves nojaukšanu Dārzkopības ielā 24, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Mežsargu ielā 41, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu 4.līnija 13, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par cilvēku drošību apraudošas un vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Leona Paegles ielā 38, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes vienību Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā, un Zvārtas ielā 27, Jūrmalā, robežu pārkārtošanas apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam  Kaugurciema ielā 68A,  Jūrmalā

 

 

 1.  

Par grozījumu 2015.gada 3.februāra līgumā Nr.1.2-16.9/156  par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īstenošanas kārtību

 

12.00

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-8, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-35, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

12.05

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005 daļas nomas līguma noslēgšanu

S.Brauere

 

 1.  

Par zemesgabala Babītes iela 1, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma  Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Dzeldas ielā 1, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 10A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aizputes ielā 8, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aspazijas ielā 4, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamā daļas pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 

 1.  

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, pirmās izsoles   organizēšanu

 

 

 1.  

Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par ēku (būvju) īpašuma Meža prospektā 101, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

27 septembris
2018 gads
ceturtdiena
16.00
Asaru bibliotēkā Dzimtenes ielā 15
12.09.2018 - 22.06.2019
Izstāde “Rainis. 1918.”
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā J. Pliekšāna ielā 5/7

17.09.2018 - 28.09.2018
Bērnu zīmējumu un eseju konkursa “Ūdens – dzīvības avots” 2018 darbu izstāde
Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110

21.09.2018 - 20.12.2018
A. Kronenberga Slokas bibliotēkā Raiņa ielā 3