Pasākumu afišas
Vasaras koncerti Horna dārzā
20.07.2018 - 03.08.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūlijs 2018
26 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
26 aprīlis
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

I.Kundziņa

11.10

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.aga 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”

I.Brača

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada 21. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 ”Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”

I.Vasmanis

 

 1.  

Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda projekta  Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanā

 

 

 1.  

Par atbalstu sadarbības uzsākšanai ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu Darbības programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros

 

11.20

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 “Attīstības pārvaldes nolikums”

 

 

 1.  

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali” noslēgumu

 

 

 1.  

Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” noslēgumu

 

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.378 “Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu” īstenošanu”

 

 

 1.  

Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā  „Energoefektivitāte”

 

11.25

 1.  

Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” atklātā projektu konkursā

L.Anteina

11.30

 1.  

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

L.Stāmere

 

 1.  

Jūrmalas pilsētas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas nolikums

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr. 277 “Par atļauju izsniegšanu azartspēļu organizēšanai” atcelšanu

 

11.40

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Baumgarte

11.45

 1.  

Par līdzdalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes  un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” īstenošanā

I.Petrovska

11.50

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” īstenošanu

V.Vītoliņš

 

 1.  

Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” īstenošanu

 

11.55

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā

V.Šķepasts

12.00

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” aktivitātes „KA219-Starpskolu stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā” atklātajā projektu konkursā

I.Kārkliņa

12.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes  2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums"

I.Pāvule - Vītola

12.10

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem

S.Rone

12.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 “Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

12.20

 1.  

Par transportlīdzekļa Volvo S80, valsts reģistrācijas numurs JO608, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

J.Ezers

 

 1.  

Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu

 

12.25

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

L.Grobiņa

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sprīdītis” reorganizācijas plāna apstiprināšanu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskais atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Denistitucionalizācija” ietvaros

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

 

 

 

Pārtraukums no plkst.12.30 – 13.00

 

 

13.00

 1.  

Par būves nojaukšanu Mūzikas ielā 7, Jūrmalā

V.Zvejniece

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Sūnu ielā 10a, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmuma Nr.170 „Par vidi degradējošu ēku Turaidas ielā 19, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dreiliņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šoseja 68, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 99, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Slokas ielā 60, Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 1, Jūrmalā, Mazā Slokas ielā 3, Jūrmalā un Mazā slokas ielā 1010, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidošanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidošanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 008 0101 daļai – pludmales nogabaliem no Piestātnes ielas līdz Madonas ielai, apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabaliem no 5.līnijas līdz 4.līnijai, apstiprināšanu

 

13.15

 1.  

Par dzīvojamās telpas Engures ielā 6-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-405, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Valkas ielā 3-5, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-34, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

13.20

 1.  

Par atteikumu pieņemt dāvinājumā domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kviešu ielā 6, Jūrmalā

S.Brauere

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 113, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Rīgas ielā 2A, Jūrmalā, daļas nomu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 6, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bražciems 1609, Jūrmalā un lietošanas mērķa noteikšanu plānotai zemes vienības daļai

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Emīla Dārziņa ielā 18, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 32/34, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Skolas ielā 14, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.51, Talsu šosejā 31, k-10, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.39 Engures ielā 5, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Leona Paegles ielā 41, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

26 aprīlis
ceturtdiena
16.00
Tikšanās ar mākslas zinātnieci Gintu Gerhardi – Upenieci un viņas grāmatas “Māksla un Latvijas valsts. 1918 – 1940” prezentācija
A.Kronenberga Slokas bibliotēkā Raiņa ielā 3

Ieeja bez maksas.

26 aprīlis
ceturtdiena
17.00
Tikšanās ar populāro jauno rakstnieci Karīnu Račko
Bulduru bibliotēkā Edinburgas prospektā 89

Ieeja bez maksas.

24.03.2018 - 05.05.2018
Kristapa Ancāna izstāde “Lielās atmiņas (izmēra ziņā)”
Mākslas stacijā "Dubulti"

 


Kristaps Ancāns. “Begemots vēro mehānismu, kurš grābsta”, 2016. Kinētiska skulptūra. Publicitātes foto no mākslinieka arhīva.

 

“Lielās Atmiņas (izmēra ziņā)” ir Kristapa Ancāna pirmā institucionālā personālizstāde Latvijā. Izstādē aplūkojama konceptuālu darbu grupa – kinētiskas skulptūras un divdimensionāli objekti. Lielākā daļa darbu radīti speciāli izstādes vietai Mākslas stacijā Dubulti.

Attieksmē pret interpretācijām mākslinieks ir piesardzīgs, kas vedina uz domām par robežu, kuru norāda Sūzena Sontāga: “Mums turpmāk nekādā ziņā vairs nav vajadzīga Mākslas asimilēšanās Domā vai (vēl ļaunāk) Mākslas asimilēšanās Kultūrā.”1 Savus darbus Kristaps Ancāns salīdzina ar “spēli, kura attīstās kā mākslīgais intelekts”. Par izstādes kontrapunktu var dēvēt emocionalitāti kā sociālu tradīciju un mākslīgās nostaļģijas konceptu it īpaši. Tas uztverams jau izstādes nosaukumā, kur lielo sākuma burtu lietojums (Atmiņas) piešķir vārdam saviļņojumu (līdzīgi kā Sontāgas tekstā).

Kristaps Ancāns ir dzimis 1990. gadā Līvānos. Ieguvis bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (2014), 2016. gadā beidzis Central Saint Martins mākslas un dizaina koledžu Londonā ar maģistra grādu (ar izcilību). Kopš 2011. gada piedalījies grupas izstādēs un strādājis ar institūcijām – Tate Modern un Peer Gallery Londonā, UK Young Artists jauno mākslinieku festivālā Dērbijā (Derby), izstādēs Viļņā, Tartu, Varšavā, Maskavā, Takamatsu (Japānā), Kuldīgā, tostarp projektā “Industriālisms” Mūsdienu mākslas galerijā Līvānos (2016).

Kristapa Ancāna darbi izmanto glezniecības, skulptūras, instalācijas, dizaina un ready-made paņēmienus eksperimentālos savienojumos. Darbu nosaukumi veidoti no tēla, materiāla un tehnikas aprakstiem, piemēram: “Begemots vēro mehānismu, kurš grābsta”, “Pīle atrod divas bumbas, kuras ar laiku ir ieaugušas zālē”, “Ir pašsaprotami pieņemt, ka lielākā daļa aktivitāšu žirafei ir neērtas”. Darbu radīšana notikusi divās valstīs – Latvijā (Latgalē) un Lielbritānijā. Mākslas stacijas Dubulti un izstādes kuratore – Inga Šteimane.

Kristapa Ancāna personālizstāde “Lielās Atmiņas (izmēra ziņā)” notiek ar mākslas centra Zuzeum atbalstu. Topošā mākslas centra Zuzeum kodolu veido Zuzānu kolekcija, kurā iekļauti arī vairāki mākslinieka Kristapa Ancāna darbi.

Mākslas stacijas Dubulti programma tiek īstenota ar Jūrmalas pilsētas domes atbalstu, veicinot laikmetīgās mākslas pieejamību. Programmas mākslinieki ir atbalstīti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda stipendijām. Mākslas stacija Dubulti apmeklētājiem atvērta katru dienu no plkst. 8.00 līdz 18.30. Ieeja brīva. Bezmaksas ekskursijas: dubulti.art.station@gmail.com, tel.: +37129548719.

29.03.2018 - 06.05.2018
Sandras Strēles lielformāta gleznu izstāde “Melanholija”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Sandra Strēle, Melanholija. 2016. Audekls, jaukta tehnika. 21x30cm   

 

Jaunākajā gleznu sērijā „MELANHOLIJA” Sandra Strēle pievēršas noslēgtu, atsvešinātu, dažkārt vientuļu dzīvi apliecinošu vietu, to arhitektūras un fiktīvu sadzīvisku sižetu radīšanai, skatītājam piedāvājot vērotāja lomu. Tieši vientulība un sadzīve gleznojumos provocē melanholisku noskaņu, mudinot skatītāju meklēt loģiskus, vizuālus gleznojumu elementus, kas melanholiju apstiprina. Gleznojumi pārsteidz un uzrunā ar savu vērienu un lielo formātu, kas turpina Latvijas monumentālās glezniecības tradīcijas. Lai panāktu pilnīgas un skaidras sižetiskās līnijas, kas savā starpā savieno instalācijas gleznojumus, autore veidojusi mākslinieka grāmatu, kurā nostalģisku atmiņu fiksāciju un stāstu veidā apkopoti nelieli tekstuāli fragmenti, kuros ietvertais naratīvs piesaista tos kādam no gleznojumiem. Fragments no mākslinieka grāmatas:

NEKAD NEDZIRDĒJU NEVIENU

NE PĀRNĀKAM, NE AIZEJAM.

ES VĒROJU VASARAS MĀJAS BASEINA

SASTINGUŠO ŪDENI,

KURĀ PAT KOKI BIJĀS PARĀDĪTIES KĀ SILUETI.

VISAPKĀRT BIJA RĀMS. VĒJA NEBIJA.

ES RAUDZĪJOS UZ BASEINU

GAN DZĪVĒ, GAN GLEZNĀ

UN MANI PĀRŅĒMA DOMA,

KA KĀDS MAN NEDZIRDOT TIKKO IR IEGĀJIS MĀJĀ.

 

Sandra Strēle 2016. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļas maģistrantūru, vienu semestri pavadot apmaiņas programmā Antverpenes Karaliskajā mākslas akadēmijā. Saņēmusi Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju mākslā 2012. gadā, Brederlo von Sengbusch mākslas prēmiju 2014. gadā un SEB stipendiju glezniecībā 2016. gadā. 2017. gadā glezna no sērijas „MELANHOLIJA” tika iekļauta konkursa izstādes „Jaunā Gleznotāja Balva” finālistu darbu izstādē. Māksliniece ir sarīkojusi vairākas personālizstādes, piedalījusies grupu izstādēs un rezidencēs Itālijā, Baltkrievijā, Igaunijā, Lietuvā, Norvēģijā, Indijā, Beļģijā, Vācijā, Francijā u.c.

29.03.2018 - 06.05.2018
Pāvela Sagalajeva personālizstāde “Skats³”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Pāvels Sagalajevs, Kļūda sistēmā, 2018, Jaukta tehnika, 90 x 74 cm

 

Izstāde “Skats3” ir Pāvela Sagalajeva pirmā personālizstāde. Pāvels Sagalajevs mākslas pamatus apguvis Jūrmalas mākslas skolā (2003.g. –  2008.g.)  un no 2011. gada līdz 2014. gadam turpinājis studijas ārpus Latvijas Plimuntas universitātē (Apvienotajā Karalistē)  tēlotāja māksla (Fine art) nodaļā.

Iepriekšējās izstādēs Jūrmalas pilsētas muzejā mākslinieks piedalījies ar sieviešu portretiem kuros jaušama ikonu glezniecības kanonu ietekme. Ikona kā saikne starp tagadni un mūžību - starp tagadējo un mūžīgo. Mākslinieka „ikonu” folklorizētajos sievietes tēlos bija jaušams nacionālā romantisma gars. Gleznās tēlotas nimba starojuma apņemtas tautu meitas. 

 

Pats mākslinieks savus darbus raksturo kā improvizāciju - tas līdzinās mediatīvam procesam, kurā autoram ļaujoties brīvam domu lidojumam tverot un realizējot idejas, veidojas saikne starp mākslinieku un topošo mākslas darbu.

 

Pāvela Sagalajeva mākslas darbi ir atraisījušies no divdimensiju plaknes - brīvā elementu kārtojumā veidotās košo krāsu trīsdimensiju kompozīcijas, tapušas kā starpnozaru mākslas darbi - ne vairs gleznas, bet vēl ne skulptūras. Mākslinieks to sauc par  apvienotu mākslas izteiksmes formu, trīsdimensionālu gleznu.

Dažos izstādē redzamajos māklas darbos, ar to  brīvo kompozīciju un spilgto, piesātināto krāsu pielietojumu, jaušama  ielu mākslas ietekme, kas iedvesmojusi mākslinieku viņa daiļrades pirmsākumos.

 

Izstādē „Skats3” izstādītajās  telpiskajās  kompozīcījās saskatāma arī rietumu un austrumu  kultūru mijiedarbība. To varētu nodēvēt arī par meditāciju gleznās. Dažās kompozīcijās iekodēta mandala kā meditācijas objekts. Mandala kā enerģijas uzkrāšana un novirzīšana, tālāk nodošana skatītājam.

 

Autors radošo procesu apraksta šādi: ”Es nododos improvizācijai, kura ir pārsteigumu pilna, nezinot kur tā mani aizvedīs, lai izprastu šo smalko stīgu kas vada mākslinieku un cilvēku cauri dzīvei - es velku šeit paralēli. Viennozīmīgi ir jābūt ļoti vērīgam un ļoti dzirdīgam, lai spētu nepalaist garām un saskatīt zīmes, likumsakarības starp to kā mistiskā veidā pakārtojas lietas.”

04.04.2018 - 09.06.2018
Izstāde-akcija-loterija "Gada nedarbs 2017"
Jūrmalas Mākslinieku namā Muižas ielā 6
04.04.2018 - 02.05.2018
Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībnieku izstāde “Jūs neaizmirsīsim!”
Majoru vidusskolā Rīgas ielā 3

Godinot Latvijas iedzīvotājus, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas kodolkatastrofas seku likvidēšanā, Jūrmalā notiek tematiska izstāde “Jūs neaizmirsīsim!”. Izstāde skatāma no 4.aprīļa līdz 2.maijam – Majoru vidusskolā (Rīgas ielā 3).

 

Šogad 26. aprīlī aprit 32 gadi kopš pasaulē lielākās avārijas Černobiļas atomelektrostacijā Ukrainā. Avārijas seku likvidēšanas darbos kopskaitā piedalījās 800 tūkstošu cilvēku, vairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāju arī no Latvijas, no kuriem vairāk nekā trīs tūkstoši ieguvuši invaliditāti, liela daļa zaudējuši darba spējas un aptuveni 1500 avārijas seku likvidācijas dalībnieku ir miruši.

 

Izstādē būs apskatāmi materiāli – fotogrāfijas, dokumenti un priekšmeti, kas apliecina Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku upurēšanos, glābjot pasauli no radiācijas briesmām. Izstāde mums atgādina un liek apzināties, ka arī pēc tam, kad pasaulē ir notikušas jaunas atomelektrostaciju avārijas, Černobiļas katastrofas sekas nebūt nav pilnībā likvidētas.

 

Traģiskās avārijas seku likvidācijas atcerei veltīto izstādi izveidojis Latvijas Ugunsdzēsības muzejs sadarbībā ar Latvijas savienību "Černobiļa".

 

Biedrība Latvijas savienība „Černobiļa” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas apvieno Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus, avārijā cietušos, kā arī avārijas seku likvidētāju pēcnācējus, kuri ir dzimuši pēc katastrofas.

 

Kontaktpersona – Latvijas savienības „Černobiļa” Jūrmalas koordinators Albīns Minčuks, tālr. 26751756. 

 

Izstādes apmeklēšanas laiks: pirmdien – piektdien plkst. 10.0017.00, sestdienās, svētdienās – slēgts.

Ieeja bez maksas.

05.04.2018 - 02.06.2018
Mākslinieka un pedagoga Antona Vaivoda un viņa skolnieka Jakova Mitina izstāde "Saruna par dabu"
Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110
06.04.2018 - 19.05.2018
Tēlnieces Artas Dumpes jubilejas izstāde “Saules meitas”
Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20

Aspazijas mājā apskatāma Artas Dumpes keramikas izstāde “Saules meitas”. Mākslinieci vairāk pazīstam kā vienu no interesantākajām monumentālās tēlniecības darbu autorēm. Viņas darbu vidū ir piemineklis Latvijas prezidentam Jānim Čakstem Jelgavā, Brāļu kapi Valkā un Balvos, Lestenes Brāļu kapu memoriāla centrālais tēls, veltījums Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei Valkā. Tēlnieces darbu varoņi bijuši Anta Klints, Velta Vilciņa, Džemma Skulme, Leo Svemps, Lilita Bērziņa un daudzas citas radošas personības. Arta Dumpe veidojusi arī Aspazijas pieminekli Dubultos.

Šoreiz ar māksliniecei netradicionālām mazajām formām meistare atzīmēs savu jubileju. Par ekspozīcijas ideju tēlniece pateicas savai vēlmei eksperimentēt ar dažādiem materiāliem, formām un izmēru. Iesākumā darbi veidoti pašas priekam, kā sava veida atklājums. Tad dzimusi ideja vienuviet izstādīt telpu dekorus, torsus, figūras. Izstādes koncepciju iedvesmojis Aspazijas dzejolis “Saule nāk”. Tēma saistīta ar sauli, pavasari, Lieldienām, simbolisku atmodu. Ekspozīcijā varēsim skatīt avotu nimfas, dejotājas, ziedus un saules meitas, kas veidotas mālā, šamotā un akmens masā.

 

 

A.Dumpe "Saule"                                                        A.Dumpe "Tauriņdeja"

08.04.2018 - 29.04.2018
13.00-18.00
Kino Jūrmalā aprīļa mēnesī
Jūrmalas Kultūras centrā un Kauguru kultūras namā

09.04.2018 - 03.06.2018
Jūrmalas Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 30