Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2021.gada 25.martā Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/506  pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090107, Majori 1407, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000091407, un detālplānojuma teritorijā iekļautajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000090101 daļai – pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2021.gada 31.decembrim.