Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2019.gada 22.oktobrī Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/2331  pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2020.gada 1.decembrim.