Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2020.gada 26.februārī Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/529  pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Parka ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.13000102104, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2021.gada 15.martam.