Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2020.gada 7.janvārī Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/35  pagarināt darba uzdevuma derīguma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Cīruļu ielā 16, Jūrmalā, kadastra Nr.13000150503, un Cīruļu ielā 18, Jūrmalā, kadastra Nr.13000150502, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2021.gada 17.janvārim.