Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
 • Vecāku vai likumiskā pārstāvja aizpildītu un parakstītu iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādes 1. klasē izglītības iestādes pieņem, sākot no 2022. gada 1. marta līdz 24. maijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00.
  • Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu ar pasta zīmoga datumu no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 20. maijam (ieskaitot) uz izglītības iestādes oficiālo adresi. 
  • Iesniegumu, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt elektroniski uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi vai e-adresi.
 • Ja vecāki iesniegumu  par izglītojamā uzņemšanu 1. klasē iesnieguši pēc noteiktā termiņa, tad šādā gadījumā netiek ņemta vērā noteiktā prioritārā secība.

Izglītības iestāde izglītojamo uzņem 1.klasē, ievērojot šādu prioritāro kārtību:

 1. izglītojamais, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas  pašvaldības administratīvajā teritorijā un brālis vai māsa mācās izvēlētajā izglītības iestādē pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā;   
 2. izglītojamais, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un viens no vecākiem strādā izvēlētajā izglītības iestādē;    
 3. izglītojamais, kuram dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;  
 4. izglītojamais, kuram dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.  
 1. Iesniegums (saņemams izglītības iestādē)
 2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
 3. jāuzrāda izglītojamā dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments
 4. nepieciešamības gadījumā jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par izglītojamā ārpusģimenes aprūpi un/ vai pilnvara

Uzziņas par pakalpojumu