Datums 28. oktobris, 2021
Laiks10.00
Vieta Domē Jomas ielā 1/5

10.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

10.05

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

10.10

 1.  

Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” noslēgumu”

B.Birzniece

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra Lēmumā Nr. 658 ”Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”  projekta “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031) īstenošanu”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.537 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”

 

10.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.642 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” īstenošanu”

I.Šponberga

 

 1.  

Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu)

 

10.20

 1.  

Par deleģējuma līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs -  Sloka”

E.Venters

10.25

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums”

Ē.Annuškāns

10.30

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektorā finansētā projekta Nr2021-1-LV01-KA122-SCH-000030494 "Mana zeme skaista" īstenošanu

I.Aroniete

10.35

 1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.- 2023.gadam atklātajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”’ un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

E.Majore

10.40

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas pašvaldības policijas amatiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā

U.Bēniņš

10.45

 1.  

Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas bāriņtiesas amatiem ārkārtējās situācijas laikā

U.Andersone

10.50

 1.  

Budžeta nodaļas nolikums

I.Brača

 

 1.  

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņu saistību apmēra palielināšanu rekultivētās atkritumu izgāztuves “Priedaine” vides stāvokļa monitoringa un novērtēšanas veikšanai

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada budžetu”

 

10.55

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas attīstībā

L.Grobiņa

11.00

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 “Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums”

V.Zvejniece

 

 1.  

Par Būvvaldes komisijas sastāvu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.74 “Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas maksas pakalpojumiem"

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.345 “Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.4 “Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes finansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Mežsargu ielā 30, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Zigfrīda Meierovica prospektā 19 un Zigfrīda Meierovica prospektā 23, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu  Kaugurciema ielā 34, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Jaunā iela 66, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kāpu ielā 137, Jūrmalā, apbūvei

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Abavas ielā 8, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta lēmumā Nr.431 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rotas ielā 1 Jūrmalā,” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Rotas ielā 1, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 55A, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Skolotāju ielā 13, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas pilnveidošanu

 

11.15

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Lauku ielā 35-12, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-70, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

 

 

 1.  

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvoklim Skolas ielā 44-118, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

11.20

 1.  

Par zemesgabala Ausekļa iela 8532, Jūrmalā, daļas nomu

S.Brauere

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Salas ielā 4, Jūrmalā nomu

 

 

 1.  

Par zemesgabala (zemes starpgabala) Dzintari 0132, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Puškina ielā 5, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Silu ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Silu ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Sūnu ielā 33, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Silu ielā 34, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Sūnu ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 553 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 1379 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 ūdenstilpes daļas 307 m2 platībā un zemesgabala Valteri 3301, Jūrmalā daļas 506 m2 platībā nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 2, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba ielā 3, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jūrkalnes ielā 19, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Turaidas ielā 19A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par valsts nekustamo īpašumu pārņemšanu pašvaldības īpašumā