Noformēt caurlaidi pēc nodevas sezonas sākuma CSDD reģistrētam jūrmalnieka īpašumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim var:

 1. autorizējoties epakalpojumu portālā un sadaļā "Manas caurlaides" nospiežot pogu “Pārbaudīt aktuālos datus" 
  Pārbaudīt aktuālos datus
  – pēc informācijas atlases no CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra automašīnai tiks reģistrēta bezmaksas caurlaide; ​
 2. iebraucot īpaša režīma zonā Jūrmalā – brīdī, kad fiksēta transportlīdzekļa iebraukšana un pārbaudīta tā piederība, informācijas sistēma reģistrēs caurlaidi.
Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu.

Maksa par 1 caurlaidi
(maksas pakalpojums par datu apstrādi)

Ikona keksis

 Nepieciešams iesniegt pieteikumu.

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim 1 lietošanā esošam transportlīdzeklim

persona ir deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā

bezmaksas

(bez pieteikuma)

3,40 EUR

Caurlaidi piešķir CSDD reģistrētam transportlīdzeklim, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

a) ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

vai

b) uz personas vārda nav reģistrēti transportlīdzekļi un ir derīga attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība

 

personai piederošais nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā

bezmaksas

(bez pieteikuma)

persona, kurai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres līgumu, vai persona uz līguma pamata lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas. Atbrīvojumu no nodevas samaksas nepiešķir, ja persona, kurai pieder nekustamais īpašums, nav reģistrēta komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī nav paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu

11,50 EUR

11,50 EUR

Caurlaidi piešķir CSDD reģistrētam transportlīdzeklim, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

a) ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

vai

b) uz personas vārda nav reģistrēti transportlīdzekļi un ir derīga attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība

persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību un kurai nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots lietošanā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām

persona, kura nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī persona lietojumā un valdījumā Jūrmalas pilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai

I grupas invalīds, kā arī invalīds, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

bezmaksas 1 transportlīdzeklim

atbrīvojumu nepiešķir

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks

bezmaksas.

Pieteikums jāaizpilda vienu reizi un turpmākajos gados caurlaide uz īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli tiks reģistrēta automātiski.

atbrīvojumu nepiešķir

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu Nodeva par caurlaidi (EUR)
Ikona keksis

Nepieciešams iesniegt pieteikumu

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim 1 lietošanā esošam transportlīdzeklim (ar pilnu masu līdz 3,5 t)

persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā*

10,70

atvieglojumu nepiešķir

persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā

26,75

atvieglojumu nepiešķir

Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks*

10,70

26,75 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks

26,75

53,50

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas pilsētas teritorijā

26,75

53,50

Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks

26,75

53,50

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks

53,50

74,90

valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, darbinieks

53,50

74,90

persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā

53,50

74,90

bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā

53,50

74,90

reliģiskās organizācijas (kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību) vai sabiedriskā labuma organizācijas (kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā) darbinieks

53,50

53,50

persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni)

53,50

53,50

Pēc kalendārā gada 1.jūlija nodevas apmēru samazina par 50%, izņemot *

Nodevas atbrīvojumu piemēro

Caurlaides reģistrēšanai

transportlīdzeklim, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

nepieciešams iesniegt pieteikumu

transportlīdzeklim, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādi, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu*

transportlīdzeklim, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus (sabiedriskais transports)

pieteikums nav nepieciešams, caurlaidi reģistrē automātiski

pārvadātāja īpašumā vai turējumā reģistrētajiem taksometriem, kuriem pārvadātājs ir saņēmis licences kartītes pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

transportlīdzeklim, ja atbrīvojums no nodevas maksāšanas ir paredzēts starptautiskajos līgumos

nepieciešams iesniegt pieteikumu

Sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi noslēdza šādas ārstniecības iestādes:

 1. SIA “Jūrmalas slimnīca”
 2. VSIA “Nacionālais Rehabilitācijas centrs “Vaivari””
 3. Nodibinājums “Belorusija”
 4. SIA “Amberdent Clinic”
 5. SIA “Servisa Aģentūra AG”
 6. SIA “Viroterapijas & Integratīvās Medicīnas klīnika”
 7. SIA “Pallas clinic”
Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu Nodeva par caurlaidi (EUR)
Ikona keksis

Nepieciešams iesniegt pieteikumu.

īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

1 lietošanā esošam transportlīdzeklim
(ar pilnu masu līdz 3,5 t)

Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij

53,50

53,50

valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā

53,50

53,50

reliģiskā organizācija (kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību) vai sabiedriskā labuma organizācija (kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā)

53,50

53,50

Pēc kalendārā gada 1.jūlija nodevas apmēru samazina par 50%.

Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu vai atbrīvojumu

Īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim

Lietošanā esošam transportlīdzeklim
(ar pilnu masu līdz 3,5 t)

juridiskā persona, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese reģistrēta Jūrmalas pilsētā

bezmaksas

atbrīvojumu nepiešķir

atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru Jūrmalas pilsētas domei ir spēkā esošs pakalpojuma līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

bezmaksas caurlaides tikai kravas atkritumvedējiem (jāiesniedz pieteikums)

atbrīvojumu nepiešķir