Jaunatnes un sporta jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmumu projektus jaunatnes un sporta sfērā Jūrmalas pilsētā un sniedz atzinumus par tiem.  

Dokumenti