Galvenie uzdevumi

  • sadarbībā ar Valsts zemes dienestu veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • veic pašvaldības vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzību un uzturēšanu;
  • aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju, dambju un krasta nostiprinājumu izvietojuma plānus, nodrošina pašvaldības meliorācijas sistēmu datu iesniegšanu reģistrācijai un aktualizēšanu valsts sabiedrībai „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra daļai un Valsts zemes dienesta kadastra daļai;
  • sagatavo inženierbūvju plānošanas uzdevumus vai atzinumus izskatīšanai būvvaldē pēc fizisko un juridisko personu iesniegumiem saistībā ar inženierbūvju, komunikāciju un meliorācijas sistēmu būvniecības iecerēm;
  • izsniedz izziņas par būvobjektu infrastruktūras izbūves ģeodēzisko atbilstību akceptētiem projektiem un izsniegtajām atļaujām, izsniedz izziņas par apgrūtinājumiem un kontrolē to iezīmēšanu apgrūtinājumu un topogrāfiskajos plānos;
  • sagatavo domes lēmumu projektus par infrastruktūras objektu būvniecību, to sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un rezultātu apstiprināšanu.

Dokumenti

Kontakti  

Speciālistu pieņemšanas laiki:

  • pirmdienās plkst. 14.00–18.00
  • ceturtdienās plkst. 9.00–12.00