Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai, lai izpildītu tās funkcijas, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus.  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, sniedzam  šādu informāciju:

  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 40900036698, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, elektroniskā pasta adrese pasts@jurmala.lv,  tālrunis 67093816, 67093843.
  2. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese personasdati@jurmala.lv, tālrunis  67093849.
  3. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.
  4. Personai ir pienākums sniegt personas datus tādā apjomā, lai pašvaldība kā pārzinis varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa.
  5. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu ir tiesības iesniegt pretenziju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai vai Datu valsts inspekcijai.
  6. Detalizētāku informāciju par datu apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu, datu saņēmēju kategorijām, iespējams saņemt  Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē  www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība” vai vēršoties pie personas datu aizsardzības speciālista.