Jūrmalas pilsētas domei, lai izpildītu tās funkcijas, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida personas datus.  Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jūrmalas pilsētas domes sniedz šādu informāciju:

  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357
  2. Pārziņa kontaktinformācija: Jūrmalas pilsēta Jomas iela 1/5,  pasts@jurmala.lv,  67093816, 67093843
  3. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, 67093849
  4. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz Pārziņa noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Pārziņa vai mērķa īstenotāja noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.
  5. Personai ir pienākums sniegt personas datus, tādā apjomā, lai Pārzinis varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa.
  6. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde.
  7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.
  8. Datu apstrādes mērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķa īstenotāji (vairāk informācijas www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība” vai vēršoties pie personas datu aizsardzības speciālista).