Teritorijas plānošana

Priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai, adreses noteikšana, zemes ierīcības projekta uzsākšana, zemes vienību veidošana, sadale vai apvienošana, izziņa par apbūves iespējām.

Ēku projektēšana

Būvniecības pieteikums, sezonas objekti, krāsu pase

Būvinspektori (ēkām un inženierbūvēm)

Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā, izziņa par būves neesību, izziņa par jaunbūvi.

Kultūrvēsturiskais mantojums

Izziņa par ēkas vai būves kultūrvēsturisko aizsardzības statusu, izziņa par ēkas vai būves kultūrvēsturisko aizsardzības statusu, ēku un būvju nojaukšanas lēmums.

Reklāmas objekti

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās

Arhīvs

Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu  atlase un izmantošana, arhīva izziņas sagatavošana, arhīva dokumentu kopiju noformēšana.