Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā
Publicēts: pirmdiena, 23.marts, 2020

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2020.gada 19.martā ir pieņemts lēmums Nr.115 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 59, Jūrmalā”.

 

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Majoros, kvartālā starp Turaidas ielu, Jūras ielu, Kaudzīšu ielu un kāpu teritoriju.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC19), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, zemesgabala ziemeļu daļa atrodas krasta kāpu aizsargjoslas daļā bez apbūves.

 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.  

 

Detālplānojuma grozījumu mērķis ir izvērtēt esošās apbūves pārbūves iespējas ar apjoma palielināšanu un jaunas ēkas izvietošanu zemesgabalā, atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Jauktas centra apbūves teritorijā (JC19), kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv . Iesniegt priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE