Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu
Publicēts: sestdiena, 21.marts, 2020

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas norisē

2020.gada 20.februārī ir pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.92 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Tika izsludināta publiskā apspriešana no 2020.gada 9.marta līdz 2020.gada 22.aprīlim.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.41.punktu (Ministru kabineta 25.03.2020. rīkojuma Nr.119 redakcijā) noteikts, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks no 2020.gada 12.marta, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija, attiecīgi publiskās apspriešanas termiņš tiks pagarināts par ārkārtas situācijas laiku. 

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, ir atcelta apmeklētāju pieņemšana un visi izsludinātie Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas klātienes pasākumi. Aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruņiem 67754071, 29425622, 67751590 un elektronisko pastu ilze.karjuse@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

 

Aicinām sekot līdzi informācijai Jūrmalas pilsētas interneta vietnē www.jurmala.lv un publikācijām Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, kur tiks ievietota aktuālā informācija par Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas pasākumiem.

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un Vides pārskatu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

 

_________________________________

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr. 92 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nolemts Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Vienlaikus ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam.

 

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un tā grozījumi tiek izstrādāti visai pilsētas administratīvajai teritorijai. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi plānots pabeigt 2020.gadā.

 

Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47, Rīga, LV-1011, tālrunis 67860311, elektroniskā pasta adrese: metrum@metrum.lv.

 

Publiskā apspriešana notiks no 2020.gada 9.marta līdz 2020.gada 22.aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksmju norises laiki un vietas tiks izziņoti atsevišķi.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas “Zemes nama” ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75 un Jūrmalas pilsētas domes 1.stāva vestibilā Jomas ielā 1/5, elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Tos var iesniegt attālināti arī Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, apmeklētāju apkalpošanas centros un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie vecākās teritorijas plānotājas 59.kabinetā.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE