Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rotas ielā 20 un 22
Publicēts: piektdiena, 21.februāris, 2020

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2020.gada 20.februārī ir pieņemts lēmums Nr.90 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Rotas ielā 20, Jūrmalā un Rotas ielā 22, Jūrmalā”.

 

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Lielupē, kvartālā starp Rotas ielu, Bulduru prospektu, 27.līniju un 29.līniju.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS9), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.  

 

Detālplānojuma grozījumu mērķis ir izstrādāt nosacījumus zemesgabalu apvienošanai un izmantošanai atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS9).

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE