Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2020.gada 20.februārī ir pieņemts lēmums Nr.89 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Dzintaros, teritorijā starp Piestātnes ielu, Meža prospektu, Madonas ielu un Piebalgas ielu.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P47). Detālplānojuma teritorijā atrodas Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis - Lapene, valsts aizsardzības Nr.5633.

Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

 

Detālplānojuma grozījumu mērķis ir izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei un detalizēt nosacījumus izmantošanai atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Publiskās apbūves teritorijā (P47).

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.