Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2019.gada 29.augustā ir pieņemts lēmums Nr.429 „Grozījums 2015.gada 21.jūlija līgumā Nr.1.2-16.9/1124  par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Lašu ielā 11, Jūrmalā, īstenošanas kārtību”.

 

Ar minēto lēmumu tika nolemts pagarināt detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu nosakot, ka īstenošana jāuzsāk 9 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās un detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2028.gada 31.decembrim.